SFS 2019:977 Lag om ändring i museilagen (2017:563)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Museilag (2017:563) / SFS 2019:977 Lag om ändring i museilagen (2017:563)
SFS2019-977.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i museilagen (2017:563)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3 §§ museilagen (2017:563)
ska ha följande lydelse.

1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna museiväsendet. Med
det allmänna museiväsendet avses

1. statliga museer,
2. regionala museer,
3. kommunala museer, och
4. andra museer i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än

hälften av antalet ledamöter är utsedda av stat, kommun eller region.

3 § Med museihuvudmän avses i denna lag staten, kommunerna och
regionerna.

Det som sägs om museihuvudmän gäller även den som utsett mer än

hälften av antalet ledamöter i ett sådant museum som avses i 1 § 4.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:977

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.