SFS 2007:145 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2007:145 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
070145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 3 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 kap. 1 § sekretesslagen

(1980:100)

2

skall ha följande lydelse.

16 kap.

1 §

3

Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 §

yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall
är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1�8 samt 5 § 1
och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket samt 3 §
första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av uppsåtligt åsido-
sättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § första
stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket
och 3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är begränsad, är
de där tystnadsplikten följer av

13. 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544)

om kommuners och landstings åt-
gärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd bered-
skap

14. 7 kap. 20 a § försäkringsrörel-

selagen (1982:713), 20

b

§ lagen

(1972:262) om understödsföreningar
och 5 kap. 15 § lagen (1998:293) om
utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige

1

Prop. 2006/07:41, bet. 2006/07:FiU15, rskr. 2006/07:130.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2006:858.

SFS 2007:145

Utkom från trycket
den 12 april 2007

background image

2

SFS 2007:145

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.