SFS 2012:147 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2012:147 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
120147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 2 § och 35 kap. 10 §

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

18 kap.

2 §

2

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som

avses i 2 kap. 7 § 1 eller 5 kap. 1 § 1 polisdatalagen (2010:361), om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förut-
sedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första

stycket, för uppgift som hänför sig till

1. sådan underrättelseverksamhet som avses i 2 § lagen (1999:90) om be-

handling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutred-
ningar,

2. sådan verksamhet som avses i 7 § 1 lagen (2005:787) om behandling av

uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, eller

3. sådan verksamhet som avses i 3 kap. 2 § 1 kustbevakningsdatalagen

(2012:145).

Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför sig till

verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling
före år 1949.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

35 kap.

10 §

3

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut

1. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1964:167) med sär-

skilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

2. till en enskild enligt vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen

(1996:627) samt i förordning som har meddelats med stöd i den lagen,

3. enligt vad som föreskrivs i
� lagen (1998:621) om misstankeregister,

1 Prop. 2011/12:45, bet. 2011/12:FöU4, rskr. 2011/12:158.

2 Senaste lydelse 2010:369.

3 Senaste lydelse 2010:369.

SFS 2012:147

Utkom från trycket
den 3 april 2012

background image

2

SFS 2012:147

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

� polisdatalagen (2010:361),
� lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets

medverkan i brottsutredningar,

� lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekäm-

pande verksamhet,

� kustbevakningsdatalagen (2012:145),
� förordningar som har stöd i dessa lagar, eller
4. till en enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.