SFS 2012:235 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2012:235 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
120235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 kap. 5 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

29 kap.

5 §

Sekretess gäller i ärende om prövning av någons lämplighet att ha

taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211), körkort eller traktor-
kort för uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till
denne lider betydande men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.
2. För ärenden om prövning av någons lämplighet att ha taxiförar-

legitimation enligt yrkestrafiklagen (1998:490) gäller 29 kap. 5 § i sin äldre
lydelse.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

SFS 2012:235

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.