SFS 2007:243 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2007:243 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
070243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 10 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 kap. 2 § sekretesslagen

(1980:100)

2 skall ha följande lydelse.

14 kap.

2 §

3

Sekretess hindrar inte att uppgift i annat fall än som avses i 1 § lämnas

till myndighet, om uppgiften behövs där för

1. förundersökning, rättegång, ärende om disciplinansvar eller skiljande

från anställning eller annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten
mot någon rörande hans deltagande i verksamheten vid den myndighet där
uppgiften förekommer,

2. omprövning av beslut eller åtgärd av den myndighet där uppgiften före-

kommer, eller

3. tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften förekom-

mer.

Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas i muntligt eller skriftligt yttrande

av sakkunnig till domstol eller myndighet som bedriver förundersökning i
brottmål.

Sekretess hindrar inte att uppgift om enskilds adress, telefonnummer och

arbetsplats eller uppgift i form av fotografisk bild av enskild lämnas till en
myndighet, om uppgiften behövs där för delgivning enligt delgivningslagen
(1970:428). Uppgift hos myndighet som driver televerksamhet om enskilds
telefonnummer får dock, om den enskilde hos myndigheten begärt att abon-
nemanget skall hållas hemligt och uppgiften omfattas av sekretess enligt
9 kap. 8 § tredje stycket, lämnas ut endast om den myndighet som begär
uppgiften finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig
undan eller att det annars finns synnerliga skäl.

Sekretess hindrar inte att uppgift som angår misstanke om brott lämnas till

åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som har att in-
gripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan antas
föranleda annan påföljd än böter.

För uppgift som omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1 c�6 och 34 §§,

8 kap. 8 § första stycket, 9 eller 15 § eller 9 kap. 4 eller 7 §, 8 § första eller

1 Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153.

2 Lagen omtryckt 1992:1474.

3 Senaste lydelse 2006:854.

SFS 2007:243

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

2

SFS 2007:243

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

andra stycket eller 9 § gäller vad som föreskrivs i fjärde stycket endast såvitt
angår misstanke om

1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,
2. försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse

i två år eller

3. försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse

i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig
sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168),

om inte annat följer av sjätte�åttonde styckena.
Sekretess enligt 7 kap. 1 c §, 4 § eller 34 § hindrar inte att uppgift som an-

går misstanke om brott

1. enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken eller
2. som avses i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvin-

nor,

mot någon som inte har fyllt arton år lämnas till åklagarmyndighet eller

polismyndighet.

Sekretess enligt 7 kap. 4 § första och tredje styckena hindrar vidare inte

att uppgift, som angår misstanke om

1. överlåtelse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen (1968:64),
2. överlåtelse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969) om förbud

mot vissa dopningsmedel eller

3. icke ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av alkohol-

drycker enligt alkohollagen (1994:1738),

till den som inte fyllt arton år, lämnas till åklagarmyndighet eller polis-

myndighet.

Sekretess som avses i sjunde stycket hindrar vidare inte att uppgift som

behövs för ett omedelbart polisiärt ingripande lämnas till polismyndighet när
någon som kan antas vara under arton år påträffas av personal inom social-
tjänsten under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och
allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling. Detsamma gäller om den
unge påträffas när han eller hon begår brott.

Sekretess enligt 7 kap. 1 c § och 4 § första och tredje styckena hindrar inte

att uppgift om enskild, som inte fyllt arton år eller som fortgående missbru-
kar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller närstående till
denne lämnas från myndighet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
till annan sådan myndighet, om det behövs för att den enskilde skall få nöd-
vändig vård, behandling eller annat stöd. Detsamma gäller i fråga om läm-
nande av uppgift om gravid kvinna eller närstående till henne, om det be-
hövs för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.