SFS 2007:531 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2007:531 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
070531.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8

kap. 5

§ sekretesslagen

(1980:100)

2

skall ha följande lydelse.

8 kap.

5 §

3

Sekretess gäller i statlig myndighets verksamhet, som består i till-

ståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värde-
pappersmarknaden eller försäkringsväsendet, för uppgift om

1. affärs- eller driftförhållanden hos den som myndighetens verksamhet

avser, om det kan antas att han lider skada om uppgiften röjs,

2. ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har trätt i

affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndighetens
verksamhet avser.

I ärende hos statlig myndighet om innehav av
1. aktier i bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag eller

försäkringsaktiebolag,

2. andelar i medlemsbank eller kreditmarknadsförening, eller
3. aktier eller andelar i börs eller clearingorganisation
gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska för-

hållanden om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgif-
ten röjs. Sekretess gäller inte för beslut av myndigheten och inte heller för
uppgift som erhållits från annan myndighet om uppgiften inte är sekretess-
belagd där.

Sekretess gäller vidare i statlig myndighets verksamhet, som består i över-

vakning enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på ak-
tiemarknaden, övervakning enligt lagen (2005:377) om straff för marknads-
missbruk vid handel med finansiella instrument, övervakning enligt lagen
(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella in-
strument, övervakning enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument, kontroll enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende
viss finansiell verksamhet eller kontroll enligt lagen (2004:299) om inlå-
ningsverksamhet för sådan uppgift om enskilds ekonomiska eller personliga
förhållanden, vilken på begäran har lämnats av någon som är skyldig att

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2006:452.

SFS 2007:531

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:531

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

lämna uppgifter till myndigheten. Rör uppgiften den uppgiftsskyldige gäller
dock sekretess endast om denne kan antas lida skada eller men om uppgiften
röjs och sekretess inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.

Sekretess gäller, i den mån riksdagen har godkänt avtal härom med främ-

mande stat eller mellanfolklig organisation, hos myndighet i verksamhet
som avses i första�tredje styckena för sådan uppgift om affärs- eller driftför-
hållanden och ekonomiska eller personliga förhållanden som myndigheten
erhållit enligt avtalet. Samma sekretess gäller hos Finansinspektionen, i den
mån regeringen föreskriver det, om inspektionen från utländsk myndighet
eller utländskt organ erhållit uppgifter enligt annat avtal. Föreskrifterna i
14 kap. 1�3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i strid med avta-
let.

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen en-

ligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

Utan hinder av sekretess får uppgift enligt första stycket lämnas till en

börs eller ett utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad mark-
nad från filial i Sverige om uppgiften behövs för att börsen eller det utländ-
ska företaget skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden eller annan författning.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärende hos statlig

myndighet om innehav av aktier eller andelar i auktoriserad marknadsplats.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.