SFS 2012:664 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2012:664 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
120664.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)

;

utfärdad den 15 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 26 kap. 15 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 26 kap. 14 a §, samt närmast

före 26 kap. 14 a § en ny rubrik av följande lydelse.

26 kap.

Ersättning på grund av övergrepp eller försummelser

14 a §

Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2012:663) om ersättning

på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och
unga i vissa fall för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstå-
ende till denne lider men. Detsamma gäller för uppgift om personliga för-
hållanden för personal i sådan samhällsvård.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

15 §

2

Den tystnadsplikt som följer av 5, 13 och 14 a §§ inskränker rätten

enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefri-
hetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1, 3, 4, 6 och 10 a §§ inskränker rätten att

meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än
verkställigheten av beslut om omhändertagande, beslut om vård utan
samtycke eller beslut om sluten ungdomsvård.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:160, bet. 2012/13:SoU3, rskr. 2012/13:17.

2 Senaste lydelse 2011:1113.

SFS 2012:664

Utkom från trycket
den 27 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.