SFS 2012:736 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2012:736 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
120736.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 kap. 6 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.

6 §

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i över-

vakning eller kontroll för sådan uppgift om en enskilds ekonomiska eller
personliga förhållanden som på begäran har lämnats av någon som är skyl-
dig att lämna uppgifter till myndigheten, om övervakningen eller kontrollen
sker enligt

1. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
2. lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

3. lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av fi-

nansiella instrument,

4. lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
5. lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med fi-

nansiella instrument,

6. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarkna-

den, eller

7. lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blank-

ningsförordning.

Om en uppgift som avses i första stycket rör den uppgiftsskyldige, gäller

sekretessen endast om denne kan antas lida skada eller men om uppgiften
röjs och sekretessen inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

1 Prop. 2011/12:175, bet. 2012/13:FiU13, rskr. 2012/13:25.

SFS 2012:736

Utkom från trycket
den 30 november 2012

background image

2

SFS 2012:736

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.