SFS 2012:770 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2012:770 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
120770.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 kap. 1 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

20 kap.

1 §

Sekretess gäller för uppgift om en djur- eller växtart som är i behov av

skydd och som det finns ett intresse av att bevara i ett livskraftigt bestånd,
om det kan antas att ett sådant bevarande av arten inom landet eller del av
landet motverkas om uppgiften röjs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:158, bet. 2012/13:MJU3, rskr. 2012/13:35.

SFS 2012:770

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.