SFS 2012:804 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2012:804 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
120804.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretessla-

gen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 10 kap. 18 a §, samt närmast före
10 kap. 18 a § en ny rubrik av följande lydelse.

10 kap.

Förebyggande av brott

18 a §

Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som rör en

enskild som inte fyllt tjugoett år lämnas till en polismyndighet, om

1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den unge

kommer att utöva brottslig verksamhet,

2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra det, och
3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den unge eller

av andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut.

En uppgift som angår misstanke om ett begånget brott får dock lämnas en-

dast under de förutsättningar som i övrigt anges i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:171, bet. 2012/13:JuU5, rskr. 2012/13:60.

SFS 2012:804

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.