SFS 2012:846 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2012:846 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
120846.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 17 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 kap. 7 a §, och närmast

före 17 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

17 kap.

Samarbete inom Europeiska unionen avseende beskattning

7 a §

Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avses i lagen

(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga
om beskattning, för uppgift i sådana upplysningar för utvärdering av samar-
betet från en annan medlemsstat som överlämnats till Europeiska kommissi-
onen och vidarebefordrats till Sverige, om det kan antas att myndighetens
möjlighet att utvärdera samarbete enligt lagen motverkas om uppgiften röjs.

Sekretess gäller vidare i sådan verksamhet för uppgift i en rapport eller ett

annat dokument som utarbetats av Europeiska kommissionen på grundval av
sådana upplysningar som avses i första stycket, om kommissionen inte sam-
tyckt till att uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

8 §

3

Den tystnadsplikt som följer av 7 § andra stycket och 7 a § andra

stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och
1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

1 Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:77.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete
i fråga om beskattning (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1, Celex 32011L0016).

3 Senaste lydelse 2010:1361.

SFS 2012:846

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:846

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.