SFS 2012:850 Lag om ändring i lagen (2012:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2012:850 Lag om ändring i lagen (2012:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
120850.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:765) om ändring i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 9 kap. 2 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) i stället för dess lydelse enligt lagen (2012:765)
om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

3

Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter

som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
2. lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,
3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i

brottsutredningar,

7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter

inom Europeiska unionen,

8. lagen (1998:620) om belastningsregister, och
9. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unio-

nen i fråga om beskattning.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:77.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete
i fråga om beskattning (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1, Celex 32011L0016).

3 Senaste lydelse 2011:1544.

SFS 2012:850

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.