SFS 2007:983 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2007:983 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
070983.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100)2

dels att rubriken till 11 kap. ska lyda ⬝Särskilda bestämmelser om sekre-

tess hos regeringen, riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Justitiekans-
lern och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden⬝,

dels att 16 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 kap. 6 §, av följande ly-

delse.

11 kap.

6 § Hos Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i dess tillsyn enligt la-
gen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet gäller
sekretess endast enligt andra�fjärde styckena.

Om nämnden i verksamhet, som avses i första stycket, från en myndighet

får en uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos
nämnden.

Om nämnden i verksamhet, som avses i första stycket, får en uppgift från

en enskild, gäller

1. sekretess enligt 2 kap. i den mån det kan antas att riket lider betydande

men om uppgiften röjs,

2. sekretess enligt 5 kap. i den mån det kan antas att verksamhet för att

förebygga eller beivra brott allvarligt motverkas om uppgiften röjs,

3. sekretess till skydd för enskilds personliga förhållanden i den mån upp-

giften skulle ha varit sekretessbelagd hos den myndighet som ärendet får an-
ses avse.

Om nämnden i verksamhet, som avses i första stycket, får en uppgift från

en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, gäller sekretess i
den mån uppgiften skulle ha varit sekretessbelagd hos den myndighet som
ärendet får anses avse.

1 Prop. 2005/06:178 och 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.

2 Lagen omtryckt 1992:1474.

SFS 2007:983

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:983

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

16 kap.

1 §

3 Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 §

yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall
är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1�8 samt 5 § 1
och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket samt 3 § för-
sta stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av uppsåtligt åsidosät-
tande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § första stycket 3
och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § för-
sta stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är begränsad, är de där tyst-
nadsplikten följer av

3. denna lag enligt

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:325.

5 kap. 1 §

såvitt avser uppgift om kvarhållande av försändelse
på befordringsföretag, hemlig teleavlyssning, hemlig
teleövervakning, hemlig kameraövervakning eller
hemlig rumsavlyssning på grund av beslut av dom-
stol, undersökningsledare eller åklagare

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.