SFS 2008:214 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2008:214 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
080214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 kap. 19 § och 14 kap. 10 § sekre-

tesslagen (1980:100)

2

ska ha följande lydelse.

9 kap.

19 §

3

Sekretess gäller hos Kronofogdemyndigheten i mål eller ärende an-

gående utsökning och indrivning samt i verksamhet enligt lagen (1986:436)
om näringsförbud, för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska för-
hållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon honom närstående lider skada eller men. Sekretessen gäller dock
inte uppgift om förpliktelse som avses med den sökta verkställigheten

� i ett pågående mål, eller
� i ett avslutat mål, om verkställighet för annan förpliktelse söks inom två

år eller om verkställighet tidigare sökts och uppgiften inte är äldre än två år.

Sekretess gäller inte heller beslut i ett mål eller ärende.
Motsvarande sekretess gäller i myndighets verksamhet som avser förande

av eller uttag ur utsöknings- och indrivningsdatabasen enligt lagen
(2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verk-
samhet för uppgift som har tillförts databasen.

Uppgift i mål, ärende eller verksamhet som avses i första�tredje styckena

och som Kronofogdemyndigheten har beslutat att blockera med tillämpning
av 3 kap. 3 a § lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens
verksamhet omfattas av sekretess oavsett vad som föreskrivs i nämnda
stycken. Vid tillämpning av första stycket andra meningen ska bortses från
sökt verkställighet beträffande vilken uppgiften blockerats.

Utan hinder av sekretessen får uppgifter om en enskild lämnas till förval-

tare i den enskildes konkurs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år,

såvitt angår uppgift om enskilds personliga förhållanden, och annars i högst
tjugo år.

1

Prop. 2007/08:116, bet. 2007/08:SkU30, rskr. 2007/08:165.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2006:697.

SFS 2008:214

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

2

SFS 2008:214

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

14 kap.

10 §

4

Myndighet får uppställa förbehåll, som inskränker enskild mottaga-

res rätt att lämna uppgift vidare eller utnyttja uppgift, också när

1. myndigheten enligt 5 § lämnar sekretessbelagd uppgift till part, ställfö-

reträdare, ombud eller biträde,

2. myndigheten med stöd av 7 § första stycket lämnar uppgift till någon

som inte är knuten till myndigheten på det sätt som anges i 1 kap. 6 §,

3. myndigheten med stöd av 7 kap. 1 a §, 9 kap. 1 § femte stycket tredje

meningen, 9 kap. 2 § femte stycket, 9 kap. 17 § åttonde stycket eller 9 kap.
19 § femte stycket lämnar uppgift till konkursförvaltare.

Förbehåll enligt första stycket 1 får inte innebära förbud mot att utnyttja

uppgiften i målet eller ärendet eller mot att lämna muntlig upplysning till
part, ställföreträdare, ombud eller biträde.

Har förbehåll uppställts enligt första stycket 2, ska i fråga om förbehållet

gälla vad som föreskrivs i 7 § tredje och fjärde styckena angående förbud att
lämna ut eller utnyttja uppgift.

Ett förbehåll enligt första stycket 3 får inte innebära ett förbud att utnyttja

uppgiften om den behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra de skyldighe-
ter som åvilar honom eller henne i anledning av konkursen.

Förordnande av regeringen eller riksdagen för särskilt fall om undantag

från sekretess för uppgift får förenas med villkor att förbehåll som anges i
första stycket ska uppställas vid utlämnande av uppgiften.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 2007:593.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.