SFS 2008:356 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2008:356 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
080356.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 1 c §, 9 kap. 4 § och 14 kap.

2 § sekretesslagen (1980:100)

2

ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 c §

3

Sekretess gäller, om inte annat följer av 2 §, inom hälso- och sjuk-

vården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhål-
landen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till den enskilde lider men. Detsamma gäller i annan
medicinsk verksamhet, såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersök-
ning, insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhö-
righet, abort, sterilisering, kastrering, omskärelse, åtgärder mot smittsamma
sjukdomar och ärenden hos nämnd med uppgift att bedriva patientnämnds-
verksamhet.

Sekretess enligt första stycket gäller också i sådan verksamhet hos myn-

dighet som innefattar omprövning av beslut i eller särskild tillsyn över all-
män eller enskild hälso- och sjukvård.

Sekretess gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet som avses i

första stycket för uppgift om enskilds personliga förhållanden som gjorts
tillgänglig av en annan vårdgivare enligt bestämmelserna om sammanhållen
journalföring i patientdatalagen (2008:355), om förutsättningar enligt 6 kap.
3 eller 4 § nämnda lag för att myndigheten ska få behandla uppgiften inte är
uppfyllda. Om sådana förutsättningar föreligger eller myndigheten behand-
lat uppgiften enligt nämnda bestämmelser tidigare, gäller sekretess, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstå-
ende till den enskilde lider men.

Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av patientjour-

nal inom enskild hälso- och sjukvård för uppgift om enskilds hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Sekretess enligt första stycket hindrar inte att en uppgift lämnas

1

Prop. 2007/08:53 och 126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:206 och 207.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2007:1127.

SFS 2008:356

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:356

1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i första stycket i

en kommun eller ett landsting till en annan sådan myndighet i samma kom-
mun eller landsting,

2. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i första stycket

eller till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen
journalföring i patientdatalagen,

3. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen,
4. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i första stycket

inom en kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för forskning
och framställning av statistik eller för administration på verksamhetsområ-
det, om det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den en-
skilde lider men om uppgiften röjs,

5. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1988:1473) om under-

sökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål, lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), 6 och
7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. samt lagen (2006:496)
om blodsäkerhet.

Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan

samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar sekretess enligt första stycket
inte att en uppgift om honom eller henne som behövs för att han eller hon
ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd lämnas från en
myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan myndighet inom hälso-
och sjukvården eller socialtjänsten eller till en enskild vårdgivare eller en en-
skild verksamhet på socialtjänstens område.

Utan hinder av sekretessen enligt fjärde stycket får uppgift lämnas till

hälso- och sjukvårdspersonal om uppgiften behövs för vård eller behandling
och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas.

Ytterligare bestämmelser om begränsningar i sekretessen enligt första

stycket, andra stycket, tredje stycket andra meningen och fjärde stycket finns
i 14 kap. 2 §.

9 kap.

4 §

4

Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos myndighet som avser

framställning av statistik för uppgift som avser enskilds personliga eller eko-
nomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Detsamma
gäller annan jämförbar undersökning som utförs av Riksrevisionen eller
riksdagsförvaltningen eller, i den utsträckning regeringen föreskriver det, av
någon annan myndighet. Uppgift som behövs för forsknings- eller statistik-
ändamål och uppgift, som inte genom namn, annan identitetsbeteckning
eller därmed jämförbart förhållande är direkt hänförlig till den enskilde, får
dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men. Detsamma
gäller en uppgift som avser en avliden och som rör dödsorsak eller döds-
datum, om uppgiften behövs i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister
enligt patientdatalagen (2008:355).

4

Senaste lydelse 2007:1212.

background image

3

SFS 2008:356

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år,

såvitt angår uppgift om enskilds personliga förhållanden, och annars i högst
tjugo år.

14 kap.

2 §

5

Sekretess hindrar inte att uppgift i annat fall än som avses i 1 § lämnas

till myndighet, om uppgiften behövs där för

1. förundersökning, rättegång, ärende om disciplinansvar eller skiljande

från anställning eller annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten
mot någon rörande hans deltagande i verksamheten vid den myndighet där
uppgiften förekommer,

2. omprövning av beslut eller åtgärd av den myndighet där uppgiften före-

kommer, eller

3. tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften förekom-

mer.

Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas i muntligt eller skriftligt yttrande

av sakkunnig till domstol eller myndighet som bedriver förundersökning i
brottmål.

Sekretess hindrar inte att uppgift om enskilds adress, telefonnummer och

arbetsplats eller uppgift i form av fotografisk bild av enskild lämnas till en
myndighet, om uppgiften behövs där för delgivning enligt delgivningslagen
(1970:428). Uppgift hos myndighet som driver televerksamhet om enskilds
telefonnummer får dock, om den enskilde hos myndigheten begärt att abon-
nemanget ska hållas hemligt och uppgiften omfattas av sekretess enligt
9 kap. 8 § tredje stycket, lämnas ut endast om den myndighet som begär
uppgiften finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig
undan eller att det annars finns synnerliga skäl.

Sekretess hindrar inte att uppgift som angår misstanke om brott lämnas till

åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som har att in-
gripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan antas
föranleda annan påföljd än böter.

Vad som föreskrivs i fjärde stycket gäller inte för uppgift som omfattas av

sekretess enligt 7 kap. 1 c § tredje stycket första meningen. För uppgift som
omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1 c § första stycket, andra stycket, tredje
stycket andra meningen eller fjärde stycket, 7 kap. 2�6 och 34 §§, 8 kap. 8 §
första stycket, 9 eller 15 § eller 9 kap. 4 eller 7 §, 8 § första eller andra
stycket eller 9 § gäller vad som föreskrivs i fjärde stycket endast såvitt angår
misstanke om

1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,
2. försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse

i två år eller

3. försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse

i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig
sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168),

om inte annat följer av sjätte�åttonde styckena.

5

Senaste lydelse 2007:243.

background image

4

SFS 2008:356

Sekretess enligt 7 kap. 1 c § första stycket, andra stycket, tredje stycket

andra meningen eller fjärde stycket, 4 § eller 34 § hindrar inte att uppgift
som angår misstanke om brott

1. enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken eller
2. som avses i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvin-

nor,

mot någon som inte har fyllt arton år lämnas till åklagarmyndighet eller

polismyndighet.

Sekretess enligt 7 kap. 4 § första och tredje styckena hindrar vidare inte

att uppgift, som angår misstanke om

1. överlåtelse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen (1968:64),
2. överlåtelse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969) om förbud

mot vissa dopningsmedel eller

3. icke ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av alkohol-

drycker enligt alkohollagen (1994:1738),

till den som inte fyllt arton år, lämnas till åklagarmyndighet eller polis-

myndighet.

Sekretess som avses i sjunde stycket hindrar vidare inte att uppgift som

behövs för ett omedelbart polisiärt ingripande lämnas till polismyndighet när
någon som kan antas vara under arton år påträffas av personal inom social-
tjänsten under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och
allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling. Detsamma gäller om den
unge påträffas när han eller hon begår brott.

Sekretess enligt 7 kap. 1 c § första stycket, andra stycket, tredje stycket

andra meningen eller fjärde stycket och 4 § hindrar inte att uppgift lämnas
till polismyndighet eller annan myndighet som ska ingripa mot brott, om
uppgiften behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående
brott som avses i 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafik-
brott, 13 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297), 30 § lagen (1990:1157) om sä-
kerhet vid tunnelbana och spårväg, 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009)
eller 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519).

Sekretess enligt 7 kap. 1 c § första stycket, andra stycket, tredje stycket

andra meningen eller fjärde stycket och 4 § första och tredje styckena hin-
drar inte att uppgift om enskild, som inte fyllt arton år eller som fortgående
missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller närstående
till denne lämnas från myndighet inom hälso- och sjukvården och social-
tjänsten till annan sådan myndighet, om det behövs för att den enskilde ska
få nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Detsamma gäller i fråga om
lämnande av uppgift om gravid kvinna eller närstående till henne, om det
behövs för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.