SFS 2008:545 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2008:545 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
080545.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2

kap. 2

§ sekretesslagen

(1980:100)

2

ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

3

Sekretess gäller för uppgift som angår verksamhet för att försvara lan-

det eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller
som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar
eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller
ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för
uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

Om särskilda skäl föranleder det, får dock regeringen föreskriva att sekretes-
sen ska gälla under längre tid.

Begäran att få ta del av handling som har upprättats av den statliga lant-

mäterimyndigheten eller Sjöfartsverket och som innehåller kart- eller flyg-
bildmaterial av betydelse för totalförsvaret eller uppgift ur myndighetens
geodetiska arkiv ska, vid tillämpningen av denna paragraf, prövas av den
myndighet som har upprättat handlingen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 1995:1410.

SFS 2008:545

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.