SFS 2008:570 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2008:570 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
080570.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 kap. 20 och 21 §§ sekretesslagen

(1980:100)

2

ska ha följande lydelse.

9 kap.

20 §

3

Sekretess gäller hos domstol, för uppgift om enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon när-
stående till den enskilde lider avsevärd skada eller betydande men om upp-
giften röjs,

1. i mål om kollektivavtal,
2. i mål om tillämpningen av lagen (1982:80) om anställningsskydd, lagen

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 31�33 §§ lagen (1994:260)
om offentlig anställning, 4�11 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,
2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567), 3�7 §§ lagen (2002:293) om
förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare
med tidsbegränsad anställning samt 14

a

kap. 7�12

§§ skollagen

(1985:1100).

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

21 §

4

Sekretess gäller hos följande myndigheter för uppgift om enskilds

personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men om uppgiften
röjs:

1. Diskrimineringsombudsmannen i ärende enligt diskrimineringslagen

(2008:567) samt i annat ärende som rör rådgivning åt enskild,

2. Nämnden mot diskriminering i ärende enligt diskrimineringslagen,
3. Statens skolinspektion i ärende enligt 14 a kap. skollagen (1985:1100),

och

4. Konsumentombudsmannen i ärende enligt lagen (1997:379) om för-

söksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa
tvister.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

1

Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2006:68.

4

Senaste lydelse 2006:68.

SFS 2008:570

Utkom från trycket
den 25 juni 2008

background image

2

SFS 2008:570

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om uppgifter som hänför sig till sådana mål och ärenden samt
sådan verksamhet som anges i 9 kap. 20 och 21 §§ i deras äldre lydelse.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.