SFS 2013:972 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2013:972 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
130972.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att nuvarande 15 kap. 1 a § ska betecknas 15 kap. 1 b §,
dels att 15 kap. 3 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före nuvarande 15 kap. 1 a § ska sättas närmast

före 15 kap. 1 b §,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 15 kap. 1 a §, samt närmast

före 15 kap. 1 a § en ny rubrik av följande lydelse.

15 kap.

Sekretess i det internationella samarbetet

1 a §

Sekretess gäller för uppgift som en myndighet har fått från ett ut-

ländskt organ på grund av en bindande EU-rättsakt eller ett av EU ingånget
eller av riksdagen godkänt avtal med en annan stat eller med en mellanfolklig
organisation, om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i det internatio-
nella samarbete som avses i rättsakten eller avtalet försämras om uppgiften
röjs.

Motsvarande sekretess gäller för uppgift som en myndighet har inhämtat i

syfte att överlämna den till ett utländskt organ i enlighet med en sådan rättsakt
eller ett sådant avtal som avses i första stycket.

Om sekretess gäller enligt första eller andra stycket, får de sekretessbry-

tande bestämmelserna i 10 kap. 15�27 §§ och 28 § första stycket inte tilläm-
pas.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.
Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela föreskrifter om

att sekretessen ska gälla under längre tid.

3 §

Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i

37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som före-
skrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och för-
ordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigs-
fångar och andra skyddade personer.

1 Prop. 2012/13:192, bet. 2013/14:KU6, rskr. 2013/14:59.

SFS 2013:972

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:972

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

6 §

2

Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 §

tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att
meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift vars röjande
kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

Den tystnadsplikt som följer av 1 b § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 §

tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att
meddela och offentliggöra uppgifter.

Att den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter i vissa fall följer av 7 kap. 3 § första stycket 1, 4 § 1�8
och 5 § 3 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § för-
sta stycket 1 yttrandefrihetsgrundlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2012:630.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.