SFS 2014:344 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2014:344 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
140344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 kap. 9 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

27 kap.

9 §

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12

juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter
och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003

2 finns bestämmelser

om att uppgift i vissa fall får lämnas till en enskild.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:164, bet. 2013/14:SkU29, rskr. 2013/14:250.

2 EUT L 181, 29.6.2013, s. 15 (Celex 32013R0608).

SFS 2014:344

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.