SFS 2008:1076 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2008:1076 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
081076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i sekretesslagen (1980:100)

2

ska införas en ny paragraf, 8 kap. 31 §, av följande lydelse.

8 kap.

31 §

Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av inteckningsbrevs-

registret enligt lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister för uppgift
om registrerad inteckningsbrevshavare, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada.

Trots sekretessen får uppgift lämnas till den vars egendom har intecknats

.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2008/09:17, bet. 2008/09:CU7, rskr. 2008/09:36.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

SFS 2008:1076

Utkom från trycket
den 9 december 2008

3*

SFS 2008:1075�1102

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.