SFS 2014:492 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2014:492 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
140492.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att 30 kap. 30 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 30 kap. 8 § ska lyda ⬝Sekretessbrytande be-

stämmelser⬝,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 30 kap. 4 a och 8 a §§, av

följande lydelse.

30 kap.

4 a §

Sekretess gäller hos Statistiska centralbyrån i dess verksamhet enligt

lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finans-
marknaderna

1. för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som är skyldig att

lämna uppgifter för tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värde-
pappersmarknaden eller försäkringsväsendet, om det kan antas att denne lider
skada om uppgiften röjs, och

2. för uppgift om affärs- eller driftförhållanden för annan som har trätt i

affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den uppgiftsskyldige.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

8 a §

Sekretess enligt 4 a § första stycket hindrar inte att en uppgift lämnas

till

1. Riksbanken i dess verksamhet för att främja ett säkert och effektivt be-

talningsväsende,

2. Finansinspektionen i dess verksamhet för tillsyn över finansiella mark-

nader och företag, eller

3. Riksbanken, Finansinspektionen eller Statistiska centralbyrån i deras

verksamheter för framställning av statistik.

30 §

Den tystnadsplikt som följer av 2 § första stycket första meningen, 4 §

första stycket 2, 4 a § första stycket 2, 12 § första stycket och andra stycket 2,
13 §, 15 § första stycket 2, 23 § första stycket 2 och 27 § första stycket 2 och
den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 9 § andra
meningen, 14 § andra meningen, 26 § andra meningen eller 29 § andra

1 Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275.

SFS 2014:492

Utkom från trycket
den 17 juni 2014

background image

2

SFS 2014:492

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och
1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 24 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om andra ekonomiska
eller personliga förhållanden än affärs- och driftförhållanden för den som trätt
i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för
myndighetens verksamhet.

Den tystnadsplikt som följer av 18 § inskränker rätten att meddela och of-

fentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds personliga
förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.