SFS 2014:633 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2014:633 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
140633.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

2

dels att i 10 kap. 18 a�22 §§ orden ⬝en polismyndighet⬝ ska bytas ut mot

⬝Polismyndigheten⬝,

dels att 10 kap. 23 och 24 §§, 18 kap. 1, 3, 11, 15�17 §§, 23 kap. 6 §,

29 kap. 10 §, 32 kap. 3 a §, 35 kap. 1, 4, 8, 19 a, 20, 21 och 23 §§ samt
37 kap. 6 § och rubrikerna närmast före 23 kap. 6 § och 35 kap. 19 a § ska ha
följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 21 kap. 4 § ska lyda ⬝Sekretessbrytande

bestämmelser⬝ och rubriken närmast efter 35 kap. 19 a § ska lyda ⬝Annan
verksamhet vid Polismyndigheten⬝,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 18 kap. 16 a §, 21 kap.

4 a § och 35 kap. 10 a § av följande lydelse.

10 kap.

23 §

3

Om inte annat följer av 19�22 §§ får en uppgift som angår misstanke

om ett begånget brott och som är sekretessbelagd enligt 24 kap. 2 a eller 8 §,
25 kap. 1 §, 2 § andra stycket eller 3�8 §§, 26 kap. 1�6 §§, 29 kap. 1 §,
31 kap. 1 § första stycket, 2 eller 12 §, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § eller 40 kap. 2
eller 5 § lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspoli-
sen eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet
endast om misstanken angår

1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,
2. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fäng-

else i två år, eller

3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fäng-

else i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfar-
lig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168).

24 §

Sekretess som följer av andra sekretessbestämmelser än dem som

anges i 19�23 §§ och 25 kap. 2 § första stycket hindrar inte att en uppgift som

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse av
10 kap. 18 a § 2012:804
10 kap. 19 § 2010:520.

3 Senaste lydelse 2013:795.

SFS 2014:633

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:633

angår misstanke om ett begånget brott lämnas till en åklagarmyndighet, Polis-
myndigheten, Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som har till upp-
gift att ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan
antas föranleda någon annan påföljd än böter.

18 kap.

1 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brott-

mål eller till angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål
eller i annan verksamhet för att förebygga brott, om det kan antas att syftet
med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verk-
samheten skadas om uppgiften röjs.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första

stycket, för uppgift som hänför sig till

1. verksamhet som rör utredning i frågor om näringsförbud eller förbud att

lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,

2. annan verksamhet än sådan som avses i 1 eller i första stycket som syftar

till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av en
åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tull-
verket eller Kustbevakningen, eller

3. Finansinspektionens verksamhet som rör övervakning enligt lagen

(2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instru-
ment.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

3 §

Sekretessen enligt 1 och 2 §§ gäller i annan verksamhet än som där av-

ses hos en myndighet för att biträda en åklagarmyndighet, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen med att
förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott samt hos tillsynsmyndigheten i
konkurs och hos Kronofogdemyndigheten för uppgift som angår misstanke
om brott.

11 §

Sekretess gäller, utöver vad som följer av 1�3 och 8�10 §§, inom

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården för uppgift om åt-
gärd som har till syfte att hindra rymning eller fritagning, om det kan antas att
syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs.

15 §

Sekretess gäller för uppgift i skildring som har beslagtagits, förverkats

eller konfiskerats i ett mål eller som annars förekommer där, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan fara för att den sprids vidare i strid med
brottsbalken, tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen och
målet avser

1. ansvar för olaga våldsskildring, för motsvarande tryckfrihets- eller ytt-

randefrihetsbrott eller för barnpornografibrott,

2. ersättning för skada med anledning av sådana brott, eller
3. konfiskering eller förverkande av skildring med sådant innehåll.
Sekretessen gäller även i ärende som rör brott som anges i första stycket.
Motsvarande sekretess gäller hos Statens medieråd när rådet biträder Justi-

tiekanslern, en allmän åklagare eller Polismyndigheten i mål eller ärende som
avses i första och andra styckena.

background image

3

SFS 2014:633

16 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till vapenregister enligt

vapenlagen (1996:67), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara
för att vapen eller ammunition kommer till brottslig användning.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättning som anges i första

stycket, hos

1. Kammarkollegiet och Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till

jaktkortsregistret, och

2. Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jägarexamensregistret.
Sekretessen enligt första stycket gäller inte för uppgift i vapenregister om

namn och adress för den som har tillstånd att bedriva handel med skjutvapen
eller att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation. Sekretess gäller inte
heller för uppgift i vapenregister om vilka typer av vapen ett sådant tillstånd
omfattar.

16 a §

Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift i ärende enligt va-

penlagen (1996:67), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för
att vapen eller ammunition kommer till brottslig användning.

17 §

4

Sekretess gäller för uppgift i verksamhet som avser rättsligt samarbete

på begäran av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, för uppgift som
hänför sig till en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brott-
mål eller en angelägenhet som angår tvångsmedel, om det kan antas att det
varit en förutsättning för den andra statens eller den mellanfolkliga domsto-
lens begäran att uppgiften inte skulle röjas.

Motsvarande sekretess gäller hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, en

åklagarmyndighet, Tullverket och Kustbevakningen för uppgift i en angelä-
genhet som avses i 3 § första stycket 1 och 5 lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

21 kap.

4 a §

Sekretessen enligt 3 § första stycket hindrar inte att uppgift om en en-

skild lämnas mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, om den motta-
gande myndigheten behöver uppgiften i sin brottsbekämpande verksamhet.

23 kap.

Avskiljande från utbildning

6 §

Sekretess gäller i ärende om avskiljande av studerande från högskole-

utbildning eller från polisprogrammet för uppgift om en enskilds hälsotill-
stånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

4 Senaste lydelse 2010:383.

background image

4

SFS 2014:633

29 kap.

10 §

5

Sekretess gäller hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevak-

ningen, Statens haverikommission, Luftfartsverket och Transportstyrelsen för
uppgift som lämnats av en enskild i en rapport om händelse inom civil luftfart
enligt 10 kap. 8 § luftfartslagen (2010:500), om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

32 kap.

3 a §

6

Sekretessen enligt 3 § hindrar inte att uppgift om en enskilds person-

liga förhållanden lämnas till

1. en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket,

Kustbevakningen eller Skatteverket, om uppgiften behövs för att utreda ett
begånget brott för vilket fängelse är föreskrivet eller för att förebygga, förhin-
dra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket fängelse
är föreskrivet, eller

2. en kommun eller en myndighet som ansvarar för räddningstjänst enligt

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, om uppgiften behövs för att före-
bygga en hotande olycka eller för att begränsa verkningarna av en redan in-
träffad olycka.

35 kap.

1 §

7

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska

förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den en-
skilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men och
uppgiften förekommer i

1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,
2. angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i brottmål eller i an-

nan verksamhet för att förebygga brott,

3. angelägenhet som avser registerkontroll och särskild personutredning

enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),

4. annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller be-

ivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säker-
hetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen,

5. Statens medieråds verksamhet att biträda Justitiekanslern, allmän åkla-

gare eller Polismyndigheten i brottmål,

6. register som förs av Polismyndigheten enligt 4 kap. polisdatalagen

(2010:361) eller som annars behandlas med stöd av de bestämmelserna eller
uppgifter som behandlas av Säkerhetspolisen med stöd av 5 kap. samma lag,

7. register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister,
8. register som förs av Skatteverket enligt lagen (1999:90) om behandling

av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar eller som
annars behandlas där med stöd av samma lag,

9. särskilt ärenderegister över brottmål som förs av åklagarmyndighet, om

uppgiften inte hänför sig till registrering som avses i 5 kap. 1 §,

5 Senaste lydelse 2010:520.

6 Senaste lydelse 2013:461.

7 Senaste lydelse 2010:369.

background image

5

SFS 2014:633

10. register som förs av Tullverket enligt lagen (2005:787) om behandling

av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet eller som annars be-
handlas där med stöd av samma lag, eller

11. register som förs enligt lagen (2010:362) om polisens allmänna spa-

ningsregister.

Sekretessen enligt första stycket 2 gäller hos domstol i dess rättskipande

eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till honom eller henne lider skada eller men om uppgiften
röjs. Vid förhandling om användning av tvångsmedel gäller sekretess för upp-
gift om vem som är misstänkt endast om det kan antas att fara uppkommer för
att den misstänkte eller någon närstående till honom eller henne utsätts för
våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Första stycket gäller inte om annat följer av 2, 6 eller 7 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

4 §

I annat fall än som avses i 1 § första stycket 6 och 7 och 3 § gäller sekre-

tess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register

1. för uppgift som har tillförts ett särskilt register som förs över strafföre-

läggande och föreläggande av ordningsbot,

2. för annan uppgift hos Polismyndigheten, som rör brott eller den som har

misstänkts, åtalats eller dömts för brott, om uppgiften har lämnats dit för data-
behandling inom rättsväsendets informationssystem i ett annat register än
som avses i 1,

3. för belastningsuppgift som har tillförts vägtrafikregistret, och
4. för uppgift som har tillförts ett särskilt register som författningsenligt

förs hos myndighet angående brott eller tjänsteförseelser begångna av perso-
ner som är eller har varit verksamma hos myndigheten.

Sekretessen enligt första stycket 1 gäller inte i ärende om strafföreläggande

eller föreläggande av ordningsbot.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

8 §

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att Polismyndigheten på begäran av

den som lidit person- eller sakskada vid en trafikolycka lämnar uppgift om
identiteten hos en trafikant som haft del i olyckan.

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en skadelidande eller den som den

skadelidande överlåtit sin rätt till, i annat fall än som anges i första stycket, tar
del av en uppgift, om den skadelidande eller den som den skadelidande över-
låtit sin rätt till behöver uppgiften för att kunna få ett anspråk på skadestånd
eller på bättre rätt till viss egendom tillgodosett och det inte bedöms vara av
synnerlig vikt för den som uppgiften rör eller någon närstående till den en-
skilde att den inte lämnas ut, när uppgiften förekommer i

1. en nedlagd förundersökning eller en förundersökning som avslutats med

ett beslut om att åtal inte ska väckas,

2. en annan brottsutredning som utförts enligt bestämmelserna i 23 kap.

rättegångsbalken och som avslutats på annat sätt än med beslut att väcka åtal,
med strafföreläggande eller med föreläggande av ordningsbot, eller

3. en avslutad utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda be-

stämmelser om unga lagöverträdare.

background image

6

SFS 2014:633

10 a §

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift om en enskild lämnas

mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, om den mottagande myndig-
heten behöver uppgiften i sin brottsbekämpande verksamhet.

Polismyndighetens elimineringsdatabas

8

19 a §

9

Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om en enskilds

personliga förhållanden om uppgiften förekommer i den elimineringsdatabas
som förs enligt lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas
eller annars behandlas med stöd av samma lag, om det inte står klart att upp-
giften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller
henne lider skada eller men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

20 §

Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om en enskilds per-

sonliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående
till honom eller henne lider men om uppgiften röjs och uppgiften hänför sig
till

1. verksamhet som enbart innefattar hjälp eller annat bistånd åt enskild,
2. ärende om omhändertagande eller handräckning enligt lagstiftningen om

psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård eller om vård av missbru-
kare utan samtycke inom socialtjänsten,

3. ärende om handräckning enligt lagstiftningen om omsorger om psykiskt

utvecklingsstörda, vård av unga utan samtycke inom socialtjänsten eller enligt
lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård,

4. ärende som avses i 21 kap. föräldrabalken, eller
5. verksamhet som innefattar handräckning enligt smittskyddslagstift-

ningen eller annat bistånd åt smittskyddsläkare.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

21 §

Sekretess gäller hos Polismyndigheten i ärende om omhändertagande

som avses i 20 § första stycket 2 för uppgift i en anmälan eller utsaga, i för-
hållande till den omhändertagne, endast om det kan antas att fara uppkommer
för att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne utsätts för
våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

23 §

Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om en enskilds per-

sonliga förhållanden i ärende enligt vapenlagen (1996:67), om det kan antas
att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men om
uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

37 kap.

6 §

10

Sekretess gäller hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, en åklagar-

myndighet, Tullverket, Kustbevakningen och Migrationsverket för uppgift

8 Senaste lydelse 2014:403.

9 Senaste lydelse 2014:403.

10Senaste lydelse 2010:383.

background image

7

SFS 2014:633

om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller
henne lider men och uppgiften förekommer i en angelägenhet som avser en
framställning i det register som avses i 1 § lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem om

1. omhändertagande av en person som har efterlysts för överlämnande eller

utlämning,

2. att en person ska nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i Schengen-

staterna,

3. tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till dennes eller nå-

gon annans säkerhet, eller

4. dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder.
Sekretess gäller hos en myndighet som prövar ansökningar om visering och

uppehållstillstånd för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i en
angelägenhet som avser en sådan framställning som avses i första stycket 2
under samma förutsättningar som anges i första stycket.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.