SFS 2014:887 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2014:887 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
140887.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 32 kap. 4 och 5 §§ samt 36 kap. 1 §

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

32 kap.

4 §

Sekretess gäller hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd i

ärende enligt föräldrabalken eller lagen (2005:429) om god man för ensam-
kommande barn för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska för-
hållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
lider skada eller men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

5 §

Sekretessen enligt 4 § hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild

enligt vad som föreskrivs i föräldrabalken eller lagen (2005:429) om god man
för ensamkommande barn.

36 kap.

1 §

2

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon när-
stående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften före-
kommer i

1. ärende enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn,
2. ärende om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken,
3. ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken,
4. ärende om förvaltarskap, eller
5. ärende enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn.
Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden, om en part begär det och det kan antas att den en-
skilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften
röjs och uppgiften förekommer i

1. äktenskapsmål,
2. mål eller ärende enligt föräldrabalken i annat fall än som anges i första

stycket,

1 Prop. 2013/14:225, bet. 2013/14:CU34, rskr. 2013/14:382.

2 Senaste lydelse 2012:450 (jfr 2014:329).

SFS 2014:887

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:887

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

3. ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av

utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn,

4. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27

november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställig-
het av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upp-
hävande av förordning (EG) nr 1347/2000 eller ärende enligt 8 § lagen
(2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen,

5. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18

december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verk-
ställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet och enligt
Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av
underhåll till barn och andra familjemedlemmar, eller

6. mål eller ärende enligt lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.