SFS 2014:987 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2014:987 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
140987.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 30 kap. 30 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 30 kap. 4 b §, av följande

lydelse.

30 kap.

4 b §

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i till-

ståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värde-
pappersmarknaden eller försäkringsväsendet för uppgift i en anmälan eller ut-
saga om överträdelse av bestämmelse som gäller för den som myndighetens
verksamhet avser, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

30 §

3

Den tystnadsplikt som följer av 2 § första stycket första meningen, 4 §

första stycket 2, 4 a § första stycket 2, 4 b §, 12 § första stycket och andra
stycket 2, 13 §, 15 § första stycket 2, 23 § första stycket 2 och 27 § första
stycket 2 och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd
av 9 § andra meningen, 14 § andra meningen, 26 § andra meningen eller 29 §
andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 24 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om andra ekonomiska
eller personliga förhållanden än affärs- och driftförhållanden för den som trätt
i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för
myndighetens verksamhet.

Den tystnadsplikt som följer av 18 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds personliga
förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men.

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om be-
hörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde-
pappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG.

3 Senaste lydelse 2014:492.

SFS 2014:987

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:987

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.