SFS 1971:198

710198.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:198 Lag

om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar

i rätten att utbekomma allmänna hand lingar;

given Sofiero den 4 juni 1971.

Utkom från trycket

den 10 ju ni 19 71

;r :

II;

248

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagenL funnit gott att i fråga om lagen (1937; 249) om inskränkningar i

rätten att utbekomma allmänna handlingar förordna,

dels att 11, 14 och 17 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 34 a §, av nedan angivna

lydelse.

Ii §- Uppgifter och anteckningar, vilka tillförts register som avses i

lagen om allmänt kriminalregister eller lagen om polisregister m. m., må
ej utlämnas i annat fall eller annan ordning än där sägs.

Har uppgift om brott eller om den som misstänkts, åtalats eller dömts

för brott lämnats till rikspolisstyrelsen för databehandling inom rätts­

väsendets i nformationssystem, må, om ej annat följer av första stycket,

uppgiften ej utlämnas från rikspolisstyrelsen i annat fall eller annan

ordning än Konungen bestämmer.

Utslag eller underrättelser, avseende svensk undersåte i utlandet

ådömt straff, vilka enligt överenskommelse med främmande makt
överlämnats till svensk myndighet, så ock därom förda anteckningar,

1 Prop. 1971: 89, KU J5, rskr 184.

^ Senaste lydelse 1965: 95.

¬

background image

må ej utlämnas i annat fall eller annan ordning än Konungen bestäm­

mer.

Vad i tredje stycket sägs gälle ock om uppgifter och anteckningar,

tillhörande hos kontrollstyrelsen fört straffregister rörande fylleri och

vissa andra brott, ävensom särskilt register som hos myndighet föres
angående straff och tillrättavisningar som ådömts eller tilldelats under­

lydande personal.

14 §3 Handlingar vilka av läkare eller hos socialstyrelsen eller på lä­

kares eller styrelsens föranstaltande upprättats till utredning i mål eller

ärende hos domstol eller i ärende som avses i giftermålsbalken; hand­
lingar i ärenden rörande kriminologisk undersökning för forsknings­
ändamål; handlingar vilka upprättats vid psykologisk undersökning som
utförts för forskningsändamål eller i samband med inskrivning av värn­

pliktiga eller yrkesvägledning, arbetsvärd eller omskolning eller i ärende

om anställning eller upphörande av anställning hos myndighet eller i
ärende om uttagning av anställd hos myndighet till viss utbi ldning eller
tjänstgöring; läkarutlåtanden i ärenden om statlig personalpensionering;
handlingar i ärenden rörande hälsovård, sjukvård, socialhjälp, under­

stöd vid barnsbörd, samhällets barnavård och ungdomsskydd eller eljest

barnavårdsnämnds och barnavårdsmäns verksamhet, sådan familjeråd­

givning som drives av kommun, landstingskommun, församling eller
kyrklig samfällighet, rätt för enskilda att inköpa alkoholhaltiga drycker,

behandling av alkoholister eller eljest nykterhetsnämnds verksamhet,

folkpensionering eller eljest pensionsstyrelsens eller pensionsnämnds

verksamhet, försäkring för olycksfall i arbete eller eljest riksförsäkrings-

anstaltens eller försäkringsrådets verksamhet, tillsyn å understödsför­
eningar, hjälpverksamhet vid arbetslöshet; så ock handlingar i ärenden

rörande kontroll å utlänningar, som här i riket vistas eller hit söka till­
träde, må, i vad de angå enskilds personliga förhållanden, icke utan hans

samtycke till annan utlämnas tidigare än sjuttio år efter handlingens
datum. �ven utan sådant samtycke skall dock handling som nu sagts ut­

lämnas, om, med hänsyn till det ändamål för vilket utlämnande åstun-
das och omständigheterna i övrigt, trygghet kan anses vara för handen,
att det ej kommer att missbrukas till skada eller förklenande för den vil­

kens personliga förhållanden i handlingen avses eller för hans nära an­
höriga. Vid utlämnande böra erforderliga förbehåll göras.

Angår handling, som i första stycket avses, någons intagning, vård

eller behandling å anstalt eller inrättning eller någons vård eller behand­

ling av läkare annorstädes än å anstalt, och finnes grundad anledning

antaga att genom handlingens utlämnande ändamålet med vården eller

behandlingen skulle motverkas eller någons personliga säkerhet sättas i

fara, må utlämnande vägras, ändock att enUgt bestämmelserna i första
stycket utlämnande bort ske. Likaledes må utbekommande av handling,

utvisande vem som gjort anmälan i ärende rörande samhällets barna­
vård eller ungdomsskydd eller rörande behandling av alkoholister eller
vem som eljest lämnat upplysningar i sådant ärende, vägras, om grundad
anledning finnes att antaga att den, om vilken anmälan gjorts eller
upplysningarna lämnats, skulle missbruka kännedom i berörda hänseen­

de till skada för annan person.
" Senaste lydelse 1969: 677.

SFS 1971:198

249

¬

background image

SFS 1971:198

Vad i denna paragraf stadgas har icke avseende å myndighets beslut

som särskilt utfärdats eller i protokoll upptagits, där fråga ej är om
barnavårdsnämnds eller nykterhetsnämnds beslut eller om beslut i ären­
de som rör tillämpning av lagen angående åtgärder mot utbredning av
könssjukdomar, lagen om avbrytande av havandeskap, lagen om sterili­
sering eller lagen om kastrering.

Uppgifter och anteckningar, vilka tillhöra de i kommunerna förda

socialregistren, må ej utlämnas i vidare mån än som följer av lagen om
socialregister.

17 §4 Till myndighet avlämnade uppgifter till ledning för taxering, som

avses i taxeringsförordningen, eller eljest för beräknande av skatt eller

ock för beräknande av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om för­
säkring för allmän tilläggspension eller av arbetsgivaravgift enligt för­
ordningen angående uppbörd av avgifter enligt lagen om försäkring för
allmän tilläggspension, m. m. må ej i andra fall än i därom gällande
författning stadgas utan den skattskyldiges eller den för allmän tilläggs­

pension försäkrades eller den avgiftsskyldiges samtycke utlämnas till
annan tidigare än tjugu år efter uppgiftens datum. Vad nu sagts skall

även gälla beträffande handling, som upprättats av myndighet vid taxe­
ringskontroll enligt taxeringsförordningen eller eljest vid skattekontroll,
vid beräknande av pensionsgrundande inkomst eller vid kontroll av
uppgift för beräknande av arbetsgivaravgift. Uppgift, som av aktiebolag

eller ekonomisk förening lämnats taxeringsmyndighet till ledning vid

värdesättning av aktier i bolaget eller andelar i föreningen, må ej utan

samtycke av den som lämnat uppgiften utlämnas till annan tidigare

än tjugu år efter uppgiftens datum. �r det under pågående utredning
rörande någons taxering av synnerlig vikt att innehållet i kontrollupp­

gift eller annan för taxeringskontroll enligt taxeringsförordningen av­
sedd handling icke kommer till den skattskyldiges kännedom, må myn­

dighet, som innehar handlingen, vägra att utlämna denna.

Förmögenhetslängd må ej utan den skattskyldiges samtycke utläm­

nas till annan tidigare än tjugu år efter längdens datum.

Handlingar i ärenden angående sådant förhandsbesked, som enligt vad

därom är särskilt stadgat kan meddelas i taxerings- eller skattefrågor,
må ej utan samtycke av den som sökt beskedet utlämnas till annan tidi­
gare än tjugu år från handlingens datum.

Handlingar i ärenden angående befrielse från tillämpning av bestäm­

melserna om beräkning av skattepliktig realisationsvinst vid avyttring av

aktier eller liknande egendom i samband med strukturrationalisering och

angående rätt att erhålla avdrag vid taxeringen för avsättning till sär­
skild nyanskaffningsfond må ej utan samtycke av den som sökt befrielse

utlämnas till annan tidigare än tjugu år från handlingens datum.

34 a § Beträffande handling, som inkommit till eller upprättats hos

myndighet vilken är att hänföra till statens affärsdrivande verk och

som angår myndighetens affärs- eller driftförhållanden, äger Konungen

förordna att den ej må utan myndighetens tillstånd utlämnas förrän

viss tid , högst tjugo år, förflutit från handlingens datum, om det kan an-

250

Senaste lydelse 1967: 99,

¬

background image

tagas att utlämnande skulle på myndighetens bekostnad gynna någon

SOffl driver likartad rörelse.

Denna lag träder i Icraft såvitt angår 17 § den dag Konungen bestäm­

mer och i övrigt dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift

utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

1 fråga om handling som avses med den äldre lydelsen av 17 § gäller

denna även efter ikraftträdandet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF
(L.S.)

LENNART GEIJER
(Justitiedepartementet)

SFS 1971:198

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.