SFS 1971:203

710203.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971: 203

om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar

Utkom frän trycket

i rätten att utbekomma allmänna hand lingar;

den lo juni 1971

given Sofiero den 4 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, furmit gott förordna att i lagen (1937: 249) om inskränk­

ningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar skall införas en ny
paragraf, 22 §, av nedan angivna lydelse. Till följd härav kommer lagen
att ha följande lydelse.

1 § I statsrådet förda protokoll i ärenden vilka angå rikets förhållande

till främmande makt, så ock protokoll i kommandomål, må icke utan
Konungens tillstånd utlämnas tidigare än femtio år efter protokollets
datum.

Andra i statsrådet förda protokoll än i första stycket sägs må ej utan

Konungens tillstånd utlämnas tidigare än två år efter protokollets da­

tum; Konungen obetaget att förordna, att sådant protokoU ej må ut­
lämnas förrän viss längre tid, högst femtio år, förflutit från dess datum.

Vad i 2�36 §§ stadgas om handlingars hemlighållande har ej avse­

ende å ovan omförmälda protokoll.

2 § Riksdagens kamrars protokoll vid sammanträde inom lyckta dör­
rar enligt 56 § riksdagsordningen må ej utan Konungens och kammarens

tillstånd utlämnas tidigare än femtio år efter protokollets datum.

1 Prop. 1971:107, InU 18, r skr 221.

257

17�SFS 1971

¬

background image

SFS 1971:203

Sammanträder kammare i annat fall än i första stycket sägs inom

lyckta dörrar, äger kammaren besluta, att därvid fört protokoll ej må

utan kammarens tillstånd utlämnas förrän viss tid, högst femtio år, för­

flutit från protokollets datum.

Konstitutionsutskottets handlingar rörande granskning av statsråds­

protokoll och protokoll i kommandomål må ej utan utskottets tillstånd
utlämnas innan protokollen få offentliggöras.

3 § Handlingar i ä renden vilka angå rikets förhållande till främmande
makt må allenast i de fall och i den ordning Konungen bestämmer ut­
lämnas tidigare än femtio år efter handlingens datum.

Handlingar i ärenden, vilka, utan att vara av beskaffenhet som i första

stycKet sägs, angå svensk myndighets förbindelser med främmande
makts myndigheter eller undersåtar eller eljest röra främmande makt

eller dess förhållanden, må ej utan tillstånd av den myndighet som hand­
lägger ärendet utlämnas tidigare än femtio år efter handlingens datum,

med mindre det är uppenbart att handlingens innehållande icke påkallas
av hänsyn till rikets säke rhet eller av internationella hänsyn.

4 § Beträffande handlingar, som röra krigsmaktens mobilisering, sam­
mandragning eller verksamhet under krigstid eller vid krigsfara, dess
mobiliseringsförråd och mobiliseringsutrustning, rikets fästningsverk och
övriga fasta försvarsanstalter, örlogsstationer samt för krigsmakten av­

sedda varv och fartyg, militära flygstationer samt för krigsmakten av­
sedda flygverkstäder och luftfartyg, militära positioner och minförsvar,

annan för krigsbruk avsedd materiels tekniska byggnad och beskaffen­

het, för militärt ändamål avsedda kommunikations- och förbindelseleder,

experiment och uppfinningar eller ock civilförsvarets eller det psykolo­
giska försvarets planläggning, äger Konungen, såframt handlingarnas of­
fentliggörande kan skada rikets försvar eller eljest medföra våda för
dess säkerhet, förordna, att de ej må utläranas förrän viss tid f rån hand­

lingens datum förflutit, dock högst femtio år, där ej särskilda förhållan­
den påkalla hemlighållande under längre tid.

I fråga om handlingar rörande den allmänna ekonomiska försvarsbe­

redskapen så ock beträffande handlingar, vilka röra produktion, handel,
bankrörelse, försäkringsrörelse, transportverksamhet eller näringslivet i

övrigt under krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranled­
da förhållanden, äger Konungen, såframt handlingarnas offentliggörande
kan skada rikets försvar, folkhushållningen eller näringslivets behöriga
fortgång eller eljest medföra våda för rikets säkerhet, förordna, att de ej
må utlämnas förrän viss tid, högst femtio år, förflutit från handlingens

datum.

Med avseende å handlingar rörande signalskyddstjänsten inom total­

försvaret äger Konungen, såframt handlingarnas offentliggörande kan

skada rikets försvar, folkhushållningen eller näringslivets behöriga fort­
gång eller eljest medföra våda för rikets säkerhet, meddela förordnande,
som i förs ta stycket sägs.

5 § Dagbok förd på fartyg som äges eller nyttjas av staten eller av

kommun får, såvitt angår sammanstötning med annat faryg, till vars

258

dagbok motsvarande tillgång icke finnes, ej utan tillstånd av myndighet

¬

background image

under vars förvaltning fartyget hör utlämnas förrän sjöföriaaring eller

SFS 1971: 203

undersökning enligt 314 § sjölagen hålles offentligt eller talan väckts på
grund av sammanstötningen, eller fem år förflutit från det sammanstöt­
ningen ägde rum. Detsamma gäller på fartyget upprättad handling, som

enligt sjölagen jämställes med dagbok i fråga om rätten att taga del

därav.

Handlingar i ärende angående sjöförklaring med anledning av fartygs

sanunanstötning med annat fartyg få, om sjöförklaringen icke hålles
offentligt, ej utan redarens samtycke utlänmas förrän motsvarande ut­

redning beträffande det andra fartyget blivit tillgänglig för den som vil!

taga del därav eller fem år förflutit från det sammanstötningen ägde
rum. Detsamma gäller i fråga om handlingar, som med anledning av

fartygs sammanstötning med annat fartyg inkommit till sjöfartsstyrelsen

eller upprättats där.

Bestämmelserna i andra stycket äga motsvarande tillämpning när

utredning verkställes av särskild undersökningskommission enligt 314 §

sjölagen eller, beträffande fartyg som äges eller nyttjas av staten, av

myndighet under vars förvaltning fartyget hör.

6 § Handlingar som upprättats eller anskaffats för myndighets räkning

till utredning i någon dess rättstvist eller i statligt eller kommunalt före­
tags rättstvist må ej utan myndighetens tillstånd utlämnas förrän saken
blivit slutligen avgjord eller tjugu år förflutit från handlingens datum.

7 § Beträffande handlingar, upprättade för myndighets gransknings-

eller inspektionsverksamhet eller för anordnande av kunskapsprov eller
psykologisk undersökning under myndighets inseende, äger Konungen

förordna, att de ej må utlämnas före den avsedda granskningen, in­
spektionen, prövningen eller undersökningen.

8 § Hos myndighet upprättade handlingar i ärende angående uppgö­

rande av ny eller ändrad stadsplan må ej utan tillstånd av myndighet

som handlägger ärendet utlämnas, förrän förslag till stadsplan blivit

tillgängligt för granskning enligt vad därom särskilt är stadgat. Såvitt

angår hos myndighet i dylikt ärende upprättade handlingar med be­
räkningar av fastighetsvärden, äger myndighet som handlägger ärendet
besluta, att sådan handling ej heller efter nämnda tidpunkt må utan
myndighetens tillstånd utlämnas; dock att handling ej må hemlighållas
längre an till dess stadsplanen blivit genomförd eller tjugu år förflutit

från handlingens datum.

Vad i första stycket stadgas skall äga motsvarande tillämpning be­

träffande generalplan så ock med avseende å utomplansbestämmelser

för städer och stadsliknande samhällen.

9 § Handlingar innefattande redogörelse för utredningar, experiment

eller prov av naturvetenskaplig eUer teknisk art, som myndighet låtit
verkställa för det allmännas räkning, må ej utan myndighetens tillstånd

utlämnas tidigare än tjugu år efter handlingens datum.

10 § Handlingar rörande polismyndighets, tullmyndighets eller åkla­

gares verksamhet tUl förekommande eller beivrande av brott, så ock

259

⬢ v,v '

¬

background image

SFS 1971: 203

handlingar rörande användning av tvångsmedel i brottmål må ej utläm­
nas, såvida skäligen kan befaras, att utlämnande skulle motverka brotts
upptäckande eller brottmåls utredning eller åtgärder till förekommande
av brott eller ock vara menligt för rikets säkerhet eller för enskild per­

son; dock må handling ej i något fall hemlighållas längre tid än sjuttio

år från dess d atum, och vare Konungen obetaget att, där särskilda om­

ständigheter det påkalla, medgiva utlämnande utan hinder av vad ovan
stadgas.

Vad i första stycket är stadgat om åklagare skall ej äga tillämpning

å riksdagens ombudsmän.

11 § Uppgifter och anteckningar, vilka tiUförts register som avses i

lagen om allmänt kriminalregister eller lagen om polisregister m. m.,
må ej utlämnas i annat fall eller annan ordning än där sägs.

Har uppgift om brott eller om den som misstänkts, åtalats eller dömts

för brott lämnats tUl rikspolisstyrelsen för databehandling inom rätts­

väsendets informationssystem, må, om ej annat följer av första stycket,

uppgiften ej utlämnas från rikspolisstyrelsen i annat fall eller annan ord­
ning än Konungen bestämmer.

Utslag eller underrättelser, avseende svensk undersåte i utlandet

ådömt straff, vilka enligt överenskommelse med främmande makt över­
lämnats thl svensk myndighet, så ock därom förda anteckningar, må ej

utlämnas i annat fall eller annan ordning än Konungen bestämmer.

Vad i tredje stycket sägs gälle ock om uppgifter och anteckningar,

tillhörande hos kontroUstyrelsen fört straffregister rörande fylleri och
vissa andra brott, ävensom särskilt register som hos myndighet föres an­

gående straff och tillrättavisningar som ådömts eller tilldelats underly­
dande personal.

12 § Hos myndighet vid fångvårdsanstalt eller arbetsanstalt upprättade

handlingar rörande i anstalten intagen person må ej i andra fall eller

annan ordning än Konungen bestämmer utlämnas tidigare än sjuttio år
efter deras datum.

Detsamma gäller handlingar, vilka upprättats av befattningshavare

inom skyddskonsulentorganisationen eller annan som fullgör skyddskon­

sulents uppgifter eller av övervakare eller den som anlitats såsom biträde
vid övervakning, i den mån handlingarna röra personer som ställts
under övervakning efter dom å fängelse, skyddstillsyn, ungdomsfängelse,

internering eller intagning i arbetsanstalt.

Kriminalvårdsnämnden, ungdomsfängelsenämnden och internerings­

nämnden samt övervakningsnämnd må förordna, att vad nu föreslcrivits

skall äga tillämpning även beträffande viss hos nämnden upprättad

handling rörande person som är intagen i anstalt eller ställd under över­

vakning. Sådant förordnande må dock ej avse nämndens beslut, som

utfärdats särskilt eller upptagits i protokoll.

Uppgifter och anteckningar, vilka tillförts hos kriminalvårdsstyrelsen

fört register över personer som intagits i anstalt eller dömts till skydds­

tillsyn, må ej utlämnas i annat fall eller annan ordning än Konungen
bestämmer.

13 § Anteckningar i kyrkoböck er, folkregister och mantalsböcker även-

260

som handlingar, vilka eljest röra kyrko- eller folkbokföringen, själavår-

¬

background image

den eller kyrkotukten, må, i den mån de innehålla upplysning om en-

SFS 1971: 203

skilds personliga förhållanden, icke utan hans samtycke till annan ut­

lämnas förrän sjuttio år förflutit från anteckningens eller handhngens
datum, såvida icke, med hänsyn till det ändamål för vilket utlämnande

åstundas och omständigheterna i övrigt trygghet kan anses vara för han­

den, att det ej kommer att missbrukas till skada eller förklenande för
den ensldlde som avses eller för hans nära anhöriga. Vid utlämnande
böra erforderliga förbehåll göras.

14 § Handlingar vilka av läkare eller hos socialstyrelsen eller på läka­

res eller styrelsens föranstaltande upprättats till utredning i mål eller

ärende hos domstol eller i ärende som avses i giftermålsbalken; hand­

lingar i ärenden rörande kriminologisk imdersökning för forsknings­

ändamål; handlingar vUka u pprättats vid psykologisk undersökning som
utförts för forskningsändamål eller i samband med inskrivning av värn­

pliktiga eller yrkesvägledning, arbetsvärd eller omskolning eller i ärende

om anställning eller upphörande av anställning hos myndighet eller i
ärende om uttagning av anställd hos myndighet tUl viss utbildning eller

tjänstgöring; läkarutlåtanden i ärenden om statlig personalpensionering;
handlingar i ärenden rörande hälsovård, sjukvård, socialhjälp, understöd
vid barnsbörd, samhällets barnavård och ungdomsskydd eller eljest bar­
navårdsnämnds och barnavårdsmäns verksamhet, sådan familjerådgiv­
ning som drives av kommim, landstingskommun, församling eller kyrklig

samfällighet, rätt för enskilda att inköpa alkoholhaltiga drycker, behand­

ling av alkoholister eller eljest nykterhetsnämnds verksamhet, folkpen­

sionering eller eljest pensionsstyrelsens eller pensionsnämnds verksam­

het, försäkring för olycksfall i arbete eller eljest riksförsäkringsanstaltens
eller försäkringsrådets verksamhet, tillsyn å understödsföreningar, hjälp­
verksamhet vid arbetslöshet; så ock handlingar i ärenden rörande kon­
troll å utlänningar, som här i riket vistas eller hit söka tillträde, må, i
vad de angå enskilds personliga förhållanden, icke utan hans samtycke
till annan utlämnas tidigare än sjuttio år efter handlingens datum. �ven
utan sådant samtycke skall dock handling som nu sagts utlämnas, om,
med hänsyn tUl det ändamål för vilket utlämnande åstundas och om­

ständigheterna i övrigt, trygghet kan anses vara för handen, att det ej
kommer att missbrukas till skada eller förklenande för den vilkens per­
sonliga förhållanden i handlingen avses eller för hans nära anhöriga.

Vid utlämnande böra erforderliga förbehåll göras.

Angår handling, som i första stycket avses, någons intagning, vård

eller behandling å anstalt eller inrättning eller någons vård eller behand­

ling av läkare annorstädes än å anstalt, och finnes grundad anledning

antaga att genom handlingens utlänmande ändamålet med vården eller
behandUngen sk ulle motverkas eller någons personliga säkerhet sättas i

fara, må utlämnande vägras, ändock att enligt bestämmelserna i första
stycket utlämnande bort ske. Likaledes må utbekommande av handling,
utvisande vem som gjort anmälan i ärende rörande samhällets barnavård

eller ungdomsskydd eller rörande behandling av alkoholister eller vem

som eljest lämnat upplysningar i sådant ärende, vägras, om grundad

anledning finnes att antaga att den, om vilken anmälan gjorts eller upp­
lysningarna lämnats, skulle missbruka kännedom i berörda hänseende

till skada för annan person.

261

¬

background image

SFS 1971: 203

Vad i denna paragraf stadgas har icke avseende å myndighets'beslut

som särskilt utfärdats eller i protokoll upptagits, där fråga ej är om

barnavårdsnämnds eller nykterhetsnämnds beslut eller om beslut i ären­

de som rör tillämpning av lagen angående åtgärder mot utbredning av

könssjukdomar, lagen om avbrytande av havandeskap, lagen om sterili­

sering eUer lagen om kast rering.

Uppgifter och anteckningar, vilka tillhöra de i kommunerna förda

socialregistren, må ej utlämnas i vidare mån än som följer av lagen om

socialregister.

15 § Till överförmyndare eller förmyndarkammaren i Stockholm in­

komna handlingar må, i vad de angå enskildas ekonomiska förhållanden,
icke tidigare än tjugu år efter handlingens datum utlämnas i vidare mån

än i lagen om förmynderskap föreskrives.

16 § För statlig eller kommunal statistik lämnade uppgifter och myn­

dighets bearbetningar därav må, såframt de avse enskilda personer, bo­
lag eller andra enskilda samfälligheter, vilka äro angivna med namn eller
annan identitetsbeteckning, icke utlämnas förrän tjugu år från uppgif­

tens datxim förflutit , därest ej den som däri avses samtycker till ett tidi­
gare utlämnande, eller ock, med hänsyn till uppgiftens eller bearbetning­
ens na tur eller det ändamål för vilket den åstundas och omständigheter­

na i övrigt, trygghet kan anses vara för handen, att utlämnandet ej kom­
mer att missbrukas tdl hans skada.

Vad i första stycket sägs skall icke utgöra hinder för utlämnande, i de

fall och i den ordning Konungen bestämmer, av lönestatistiska uppgifter

till lönta garna för granskning av uppgifternas riktighet eller av bearbet­
ningar av sådana uppgifter till förening av arbetsgivare eller arbetstagare

för begagnande vid förhandlingar om löneuppgörelser eller förberedelser

därtill.

Då handling med stöd av första eller andra stycket utlämnas, böra er­

forderliga förbehåll göras.

17 §2 Till myndighet avlämnade uppgifter till ledning för taxering,

som avses i taxeringsförordningen, eller eljest för beräknande av skatt
eller ock för beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om
försäkring för allmän tilläggspension eller av arbetsgivaravgift enligt för­
ordningen angående uppbörd av avgifter enligt lagen om försäkring för
allmän tilläggspension, m. m. må ej i andra fall än i därom gällande för­

fattning stadgas utan den skattskyldiges eller den för allmän tilläggs­

pension försäkrades eller den avgiftsslcyldiges samtycke utlämnas tUl an­
nan tidigare än tjugu år efter uppgiftens datum. Vad nu sagts skall även

gälla beträffande handling, som upprättats av myndighet vid taxerings-

kontroll enligt taxeringsförordningen eller eljest vid skattekontroll, vid

beräknande av pensionsgrundande inkomst eller vid kontroll av uppgift

för beräknande av arbetsgivaravgift. Uppgift, som av aktiebolag eller
ekonomisk förening lämnats taxeringsmyndighet till ledning vid värde-
sättning av aktier i bolaget eller andelar i föreningen, må ej utan sam­

tycke av den som lämnat uppgiften utlämnas till ann an tidigare än tjugu

år efter uppgiftens datum. �r det under pågående utredning rörande

262

^ Angående ikraftträdande se 1971: 198.

¬

background image

någons taxering av synnerlig vikt att innehållet i kontrolluppgift eller

SFS 1971: 203

annan för taxeringskontroll enligt taxeringsförordningen avsedd handling
icke kommer till den skattskyldiges kännedom, må myndighet, som in­

nehar handlingen, vägra att utlämna denna.

Förmögenhetslängd må ej utan den skattskyldiges samtycke utlämnas

till annan tidigare än tjugu år efter längdens datum.

Handlingar i ärenden angående sådant förhandsbesked, som enligt vad

därom är särskilt stadgat kan meddelas i taxerings- eller skattefrågor,

må ej utan samtycke av den som sökt beskedet utlämnas till annan tidi­

gare än tjugu år från handlingens datum.

Handlingar i ärenden angående befrielse från tillämpning av bestäm­

melserna om beräkning av skattepliktig realisationsvinst vid avyttring
av aktier elller liknande egendom i samband med strukturrationalisering
och angående rätt att erhålla avdrag vid taxeringen för avsättning till

särskild nyanskaffningsfond må ej utan samtycke av den som sökt be­

frielse utlämnas till annan tidigare än tjugu år från handlingens datum.

18 § Handlingar som inkommit till eller upprättats hos tillsynsmyndig­

het över banker, sparbanker, andra penninginrättningar eUer försäkrings­
anstalter, i vad handlingarna röra enskildas förhållanden till dylik inrätt­

ning, ävensom handlingar vilka inkommit till eller upprättats hos till­

synsmyndigheten över fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet,
i vad de röra vederbörande yrkesutövares enskilda affärer eller andra

personers ekonomiska förhållanden, må icke utlämnas tidigare än tjugu
år efter handlingens datum, därest icke vederbörande tillsynsmyndighet

för fullgörande av sin uppgift så prövar nödigt.

19 § Till riksförsälcringsanstalten eller försäkringsrådet inkomna och

där upprättade handlingar i ärenden angående försäkring för olycksfall

i arbete och för yrkessjukdomar må, såvitt de avse arbetet i arbetsgivares

rörelse, företag eller verksamhet eller de förhållanden, under vUka arb e­

tet bedrives, eller arbetarnas antal, arbetstid och avlöningsförhållanden,
icke utan arbetsgivarens samtycke till annan utlämnas tidigare än tjugu

år efter handlingens datum, där ej, med hänsyn tiU d et ändamål, för

vilket utlämnande åstundas och omständigheterna i övrigt, trygghet kan

anses vara för handen, att det ej kommer att missbrukas tiU arbetsgiva­

rens skada. Vid utlämnande böra erforderliga förbehåll göras.

Handlingar i ärenden angående arbetarskydd eller arbetstidens regle­

ring eller angående arbetstillstånd för utlänning må, såvitt de röra ar­

betsgivares yrkeshemlighet eUer eljest innehålla sådana upplysningar om

driftanordning eller affärsförhållande, vilkas offentliggörande kan lända
arbetsgivare till skada, icke i vidare mån än som kan följa av de i nämn­
da ämnen gällande lagar utlämnas utan arbetsgivarens samtycke förrän

tjugu år från handlingens datum förflutit.

19 a § Bestämmelserna i 16, 17 och 19 §§ utgöra icke hinder mot att

utlämna uppgifter ur centrala företagsregistret om företags eller verk­

samhetsställes namn, adress eller annan identitetsbeteckning eller om
företagsform eller verksamhetsart.

Bestämmelserna i 16, 17 och 19 §§ utgöra icke heller hinder mot att

utlämna uppgift ur registret om antalet anställda eller arbetstimmar hos

263

¬

background image

SFS 1971:203

ett företag visst år, om det med hänsyn till uppgittens natur eller det
ändamål för vilket uppgiften begäres och omständigheterna i övrigt kan
anses säkert att uppgiften icke kommer att missbrukas till skada för före­

taget.

När handling utlämnas med stöd av andra stycket, böra erforderliga

förbehåll göras.

20 § Handling som inkommit till myndighet, som avses i lagen om
uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden, eller till

marknadsrådet, näringsfrihetsombudsmannen eller konsumentombuds­

mannen må, i den mån handlingen innehåller upplysningar om viss före­
tagares affärs- eller driftförhålladen, vilkas offentliggörande kan lända
honom till men, icke i andra fall än Konungen bestämmer utlämnas

förrän tjugu år förflutit från handlingens datum. Vad nu sagts gälle ock

hos myndigheten upprättad handling, dock ej kartellregister.

På framställning av vederbörande företagare eller myndighet, som i

nyssnämnda lag avses, äger Konimgen, om särskilda skäl därtill äro,

förordna, att kartellregister, såvitt angår däri intagna uppgifter rörande

viss överenskommelse, icke må utlämnas tidigare än tjugu år efter det
anteckning om överenskommelsen gjorts i registret. Har framställning
om sådant förordnande gjorts, må, innan ärendet blivit av Konungen
avgjort, karteUregister i den del framställningen avser icke utlämnas.

Vad nu sagts gälle ock handlingarna i ärendet; om utlämnande av så­

dan handling efter ärendets avgörande äge vad i första stycket stadgats
motsvarande tillämpning.

21 § Beträffande handlingar, vUka i andra fall än eljest i denna lag

sägs röra statlig utredning, kontroU eller stödverksamhet med avseende
å produktion, handel, bankrörelse, försäkringsrörelse eUer transport­
verksamhet eUer eljest med avseende å näringslivet, äger Konungen, i
den mån de innefatta sådana upplysningar om enskilda företags eller

sammanslutningars affärs- eller driftförhållanden eller om enskilda per­
soners, företags eller sammanslutningars uppfinningar eller forslcnings-

resultat, vUkas offentli ggörande kan lända till vederbörande person, fö­
retag eller sammanslutning till men, förordna, att handlingarna ej må
utlämnas förrän viss tid, högst tjugu år, förflutit från deras datum.

22 §3 Handling i ärende som avses i lagen (1971: 202) om vissa åtgär­

der för att främja sysselsättning av äldre arbetstagare på den öppna
arbetsmarknaden må, i den mån den innefattar upplysning om enskilt

företags affärs- eller driftförhållanden eller om enskilds personliga för­
hållanden, ej utlämnas tidigare än tjugu år efter handlingens datum,

såvida ej, med hänsyn till det ändamål för vilket utlämnande begäres

och omständigheterna i övrigt, trygghet kan anses vara för handen att
upplysningen ej missbrukas till skada för företaget eller den enskilde.

23 § Handlingar i ärenden angående ansökning om patent må icke

utan sökandens samtycke tUl annan utlämnas i vidare mån än som för-

anledes av gällande lagstiftning rörande patent. I vad sådana handlingar

264

® Förutvarande 22 § upphävd gen om 1968; 327.

¬

background image

angå uppfinning därå patent beviljats skola de utlämnas, såframt ej an-

SFS 1971: 203

nat är stadgat i nämnda lagstiftning.

Har i ansökan om registrering av mönster begärts, att handling som

visar mönstret skall hällas hemligt, får handlingen icke utan sökandens
samtycke utlämnas till annan i vidare mån än som följer av gällande lag­
stiftning om mönsterskydd,

24 § Handling i ärende, som avses i lagen om medling i arbetstvister,
må, i den mån myndighet som handlägger ärendet så beslutar eller för­
behåll enligt 7 § nämnda lag gjorts med avseende å handlingen, icke ut­

lämnas tidigare än tjugu år efter dess datum.

25 § Handlingar i ärenden rörande offentlig arbetsförmedling, vilka

till anstalt för sådan förmedling inkommit eller där upprättats, må ej

i vidare mån än som erfordras för förmedlingsverksamhetens behöriga
bedrivande utlämnas förrän tjugu år från handlingens datum förflutit,
såvida icke, med hänsyn till det ändamål för vilket utlämnande åstundas
och omständigheterna i övrigt, trygghet kan anses vara för handen, att
det ej kommer att missbrukas till arbetsgivares eller arbetssökandes
skada eller förklenande. Vid utlämnande böra erforderliga förbehåll gö­
ras.

26 § Handlingar som till offentlig rättshjälpsanstalt inkommit eller där

upprättats angående rättshjälp åt enskilda, så ock handlingar i ärenden

hos notarius publicus rörande sådant som blivit honom såsom hemligt an­
förtrott eller eljest ej bör bliva obehöriga kunnigt, må ej tidigare än sjuttio

år efter handlingens datum utlämnas i vidare mån än handlingens ända­
mål kräver eller den, som i ärendet anlitat anstalten eller notarius pub­

licus, därtill samtycker.

Beträffande handlingar i sådana ärenden angående rättshjälp åt en­

skilda, som handläggas hos annan myndighet än i första stycket sägs,
äger Konungen förordna, att handlingarna ej må utlämnas i andra fall
eller annan ordning än Konungen bestämmer förrän viss tid, högst sjuttio

år, förflutit från deras datum.

Handlingar rörande någons ansökan om inträde i advokatsamfundet

eller hans rätt att vara advokat eUer rörande discipUnärt förfarande mot
advokat må, i vad de angå hans ekonomiska ställning eller innefatta
upplysningar, vilkas offentliggörande kan lända annan till men, icke
utan samtycke av den handlingen sålunda angår utlämnas tidigare än

|

sjuttio år efter handlingens datum.

j'

i,

27 § Med avseende å handlingar, vilka angå myndighets verksamhet

i'

för införskaffande eller meddelande av upplysningar till enskildas tjänst,

eller vilka till myndighet inkommit eller där upprättats för utredningar

i:

eller undersökningar som myndigheten utför för enskilds räkning, äger

1,

Konungen förordna, att de ej må utlämnas i andra fall eller annan ord-

ii

ning än Konungen bestämmer.

|;

28 § Till statUg eller kommtmal anstalt för samfärdsel inkomna och

j

där upprättade handlingar avseende samfärdseln, så ock till tullverket

,

inkomna och där upprättade handlingar rörande varor som vid verket

265

i !

'^1

¬

background image

SFS 1971: 203

behandlas, må, såvitt de angå deras angelägenheter som anlita eller eljest
träda i beröring med anstalten eller verket, icke utan samtycke av dem

handlingen sålunda angår utlämnas till annan tidigare än tjugu år efter
dess da tum, där ej, med hänsyn till det ändamål för vilket utlämnande
åstundas och omständigheterna i övrigt, trygghet kan anses vara för
handen, att det ej kommer att missbrukas till deras skada. Vid utläm­
nande böra erforderliga förbehåll göras.

29 § Till post- eller telegrafverket inkomna och där upprättade hand­

lingar, som lämna upplysning om särskilda postförsändelser, telegram
eUer telefonsamtal, må icke utlämnas tUl annan än postförsändelsens
avsändare eller mottagare eUer telegrammets avsändare eller adressat

eller någon av dem som växlat telefonsamtalet eller äro innehavare av de
vid samtalet använda telefonapparaterna.

30 § Handling, av vilken enskilds förhållande till postsparbanken eller

postgirorörelsen framgår, må ej utan dennes samtycke till annan utläm­
nas tidigare än tjugu år efter handlingens datum, där ej Konungen för

särskilt fall annorlunda förordnar.

31 § Handlingar i ärenden, om vilkas hemlighållande stadgas i lagen
för Sveriges riksbank, må ej utan tillstånd av fullmäktige i riksbanken
eUer av riksdagens finansutskott eller revisorer utlämnas tidigare än
femtio år efter handlingens datum.

32 § Beträffande andra handlingar än i 30 och 31 §§ sägs rörande ut­

låning av medel, som stå under myndighets förvaltning, äger Konungen,
i vad handlingarna angå lånsökandes, låntagares eller borgesmans för­
hållanden, förordna, att handlingarna icke utan samtycke av dem, vilkas
förhållanden sålunda beröras, må tUl annan utlämnas förrän viss tid,
högst tjugu år, förflutit från handlingens datum. Vad nu är sagt gäller
dock ej myndighets beslut om beviljande av lån.

33 § Myndighet som har att ombesörja upptagande av lån äger besluta,
att handlingar som hänföra sig till upplåningsverksamheten ej må utan
myndighetens tillstånd utlämnas förrän viss tid, högst tjugu år, förflutit

från handlingens datum.

34 § Handlingar i ärenden angående förvärv, avyttrande eller upplå­

telse av egendom eller annat, som myndighet äger förvalta, eller angåen­

de transport som u tföres av myndighet eller angående arbete som utföres

för myndighets behov annorledes än genom dess egen eller annan myn­
dighets personal må icke, utan tillstånd av den myndighet som hand­
lägger ärendet, utlämnas innan avtal slutits eller ärendet eljest slutförts.
Angår ärendet upphandling eller utförande av arbete för statens räkning
eller försäljning av staten tillhörig lös egendom, skall likväl iakttagas,

att i stadgad ordning infordrade och inkomna anbud, så ock andra
handlingar som kunna tjäna till upplysning i vad mån anhud i ärendet

infordrats eller avgivits eller som eljest avse dylika anbud, icke före
nämnda tidpunkt må utlämnas i vidare mån än för prövning av anbud

finnes nödvändigt eller begäran om anbuds utbekommande framställcs

266

av anbudsgivaren.

¬

background image

Då anledning därtill föreligger, äger vederbörande myndighet besluta,

SFS 1971: 203

att handlingar, som i första stycket avses, även efter där angiven tid­

punkt ej må utan myndighetens tillstånd utlämnas. Beträffande andra
handlingar än sådana som angiva villkoren i slutna avtal må dylikt be­

slut avse en tid av högst tjugu år från nämnda tidpunkt. Vad angår
handlingar, som angiva villkoren i slutna avtal rörande transport som

utföres av myndighet eller rörande myndighets leverans av elektrisk
kraft, gas, vatten eller dylikt eller rörande försäljning av varor med vilka
myndighet driver handel i affärsmässiga former, må beslut meddelas
högst för tiden till dess två år eller, då myndigheten är att hänföra till

statens affärsdrivande verk, fem år förflutit från det avtalet fullgjorts

eller upphört att gälla. Med avseende å handlingar, som angiva villkoren
i slutna avtal i andra ärenden, må beslut meddelas högst för en tid av

två är eller, då myndigheten är att hänföra till statens affärsdrivande

verk, fem år från det avtalet slöts.

Beslut, vilka enligt andra stycket meddelas av annan statsmyndighet

än sådan som hör till eller lyder under riksdagen skola, där de icke

gälla allenast genom myndighetens försorg upprättade kostnadsberäk­

ningar eller prisbestämningar eller ock tjänsteutlåtanden som avse så­
dana, för varje statsregleringsår, inom en månad efter dess utgång,
anmälas till Konungen, som låter riksdagens revisorer därav undfå del.

Kommunalmyndighet har att beträffande tillämpningen av denna pa­

ragraf ställa sig till efterrättelse föreskrifter, vUka må hava meddelats

av den myndighet som utövar den kommunala beslutanderätten.

Vad i denna paragraf stadgas har ej avseende å auktionsprotokoll.

34 a § Beträffande handling, som inkommit till eller upprättats hos

myndighet vilken är att hänföra till statens affärsdrivande verk och som
angår myndighetens affärs- eller driftförhållanden, äger Konungen för­
ordna att den ej må utan myndighetens tillstånd utlämnas förrän viss tid,

högst tjugo år, förflutit från handlingens datum, om det kan antagas att
utlämnande skulle på myndighetens bekostnad gynna någon som driver

likartad rörelse.

35 § Handlingar som innefatta utredning eller förslag och som till­

kommit för att begagnas vid sådan förhandling för slutande av kollek­
tivavtal eller för annan reglering av anställningsvillkor, vari myndighet,

kommunsammanslutning eller statligt eller kommunalt företag har att
deltaga, eller vid förberedelse tUl sådan förhandling, må ej utan tillstånd
av myndighet som anges i tredje stycket utlämnas förrän fem år förflu­

tit från handlingens datum. Har sådan handling upprättats hos eller in­

kommit till riksdagens lönedelegation, må den dock ej hemlighållas
längre än till dess förhandlingsöverenskommelse träffats eller förhand­
lingen eljest slutförts.

Bestämmelserna i första stycket gälla även handlingar innefattande

utredning eller förslag vilka från annan än myndighet inkommit för där
angivet ändamål, även om handlingen tillkommit i annat syfte.

Om tillstånd för statsmyndighet att utlämna handling som avses i

första eller andra stycket beslutar statens avtalsverk eller, om handlingen

tillhör förhandlingsärende som utan avtalsverkets medverkan handlägges

av annan .statlig myndighet, denna. Begär någon att hos riksdagens löne-

267

¬

background image

SFS 1971: 203

delegation utfå sådan handling, ankommer det dock på lönedelegationen

eller myndighet, som denna bestämmer, att besluta i tillståndsfrågan.

Om tillstånd för kommunalmyndighet att utlämna sådan handling be­

slutar den förvaltande myndighet i kommunen som handlägger löne­

ärenden eller, om handlingen tillhör förhandlingsärende som utan
nämnda myndighets medverkan handlägges av annan myndighet i kom­
munen, denna myndighet.

36 § Har förhandling i mål vid domstol hållits inom stängda dörrar,

må protokoll över sådan förhandling jämte annan dylik uppteckning

samt därvid företedda handlingar icke utan domstolens tillstånd utläm­

nas, innan målet blivit skilt från dess handläggning. Domstolen äger ock

i avbidan på sådan förhandling besluta att handlingar, som inkomma i

målet, icke utan dess tillstånd må utlämnas; har förhandling hållits inom

stängda dörrar, må sådant beslut meddelas beträffande handlingar, som

därefter inkomma.

Förekommer, då domstolen skiljer målet från sig, handling som enligt

första stycket ej må utlämnas, äger domstolen förordna att handling

som nu sagts så ock dom eller beslut, som avlämnats inom stängda dörrar,

ej må utan domstolens tillstånd utlämnas, innan viss tid förflutit, i intet

fall längre än sjuttio år från dagen för förordnandet. �r handlingen
sådan att den enligt bestämmelse i 1�34 §§ eller föreskrift, som med­

delats med stöd därav, ej må utlämnas till envar, må domstolens för­
ordnande innehålla att vad sålunda är stadgat om handlingens utläm­
nande skall äga tillämpning.

FuUföljes talan i mål, vari förordnande enligt andra stycket gäller, må

ej heller handlingar, som därefter inkomma eller hos högre rätt upprät­
tas i målet, utan rättens tillstånd utlämnas, innan förhandling i målet
hållits eller, då förhandling ej äger rum, rätten skilt målet från sig. På
högre rätt ankommer, då rätten skiljer målet från sig, ej mindre att prö­
va förordnande som lägre rätt meddelat än även, om anledning därtill

firmes, att med avseende å den högre rättens handlingar i målet meddela

förordnande enligt andra stycket.

�r på grund av f örordnande enligt 2 § 4 mom. tredje stycket tryck­

frihetsförordningen allenast viss m yndighet behörig att pröva fråga om
handlings utlämnande, må domstol icke utan denna myndighets sam­
tycke lämna tillstånd till utlämnande.

Protokoll över förhandling jämte annan dylik uppteckning i mål vid

domstol samt handlingar, som företetts vid fö rhandlingen, så ock beslut

och dom i målet må ej hemlighållas i vidare mån än som följer av denna
paragraf.

Vad i denna paragraf är stadgat om mål skall äga motsvarande till-

lämpning beträffande ärende.

37 § Där enligt Konungens jämlikt denna lag meddelade förordnande

eller enligt beslut, vilket jämlikt bemyndigande i denna lag meddelats
av annan statsmyndighet än sådan som hör till eller lyder under riks­
dagen, handlingar ej må utlämnas, så ock där enligt denna lag för hand­

lingars utlämnande erfordras tillstånd av dylik myndighet, äger Konung-

268

en utan hinder därav förordna om utlämnande.

¬

background image

38 § Där det finnes erforderligt för tillvaratagande av allmän eller en-

SFS 1971: 203

skild rätt, må utan hinder av vad eljest i denna lag stadgas Konungen
förordna om handlingars utlämnande.

Kan handling, som ej må utlämnas till envar, antagas vara av betydel­

se som bevis i rättegång eller för förundersökning i brottmål, äger dom­
stol, där rättegången föres eller fråga som hör till förundersökningen

må upptagas, förordna att handlingen skall tillhandahållas domstolen

eller undersökningsledaren. Vad nu sagts gälle dock ej handlingar, som

avses i 1�4 §§ samt 31 och 33 §§. �r handlingens innehåll sådant att
den som utfärdat handlingen ej enligt 36 kap. 5 § andra, tredje eller fjär­
de stycket rättegångsbalken må höras som vittne därom, må handlingen
ej företes i rättegången eller vid förundersökningen. Ej heller må, med
mindre synnerlig anledning förekommer därtill, handlingen företes i
rättegången eller vid förundersökningen, om därigenom yrkeshemlighet
skulle uppenbaras.

39 § Vad i denna lag stadgas länder ej till inskränkning i sökandes,

klagandes eller andra parters rätt att i mål och ärenden hos domstol
eller annan myndighet utbekomma dom, beslut och andra handlingar.

Finnes av hänsyn tUl allmänna eller enskilda intressen vara av synner­

lig vikt att innehållet i annan handling än dom eller beslut icke uppen­

baras, må dock med stöd av stadgande i denna lag utlämnande av så­
dan handling till parten vägras; vid utlämnande skola erforderliga förbe­
håll göras.

40 § Vad i denna lag stadgas utgör ej hinder för offentliggörande av

handlingar i ärenden hos riksdagen eller allmänna kyrkomötet eller hos
kommunal stämma eller representation, där myndighet som handlägger

ärendet finner sådant erforderligt för ärendets behandling.

j

41 § Utlämnar någon handling i strid mot föreskrifterna i denna lag
eller mot förbud som jämlikt densamma meddelats, eller bryter någon

mot förbehåll som gjorts vid handlings utlämnande, straffes, där gär­
ningen är att anse som brott i ämbete eller tjänst eller eljest är i annan

lag belagd med straff, enligt vad där sägs. I andra fall vare straffet
dagsböter; dock att vid brott med avseende å handlingar, varom i 1�4,

20 och 36 §§ sägs, fängelse må ådömas.

Böter som ådömas enligt denna lag tillfalla kronan. Saknas tillgång till

böternas gäldande, skola de förvandlas enligt allmän strafflag.

42 § Om åtal för förbrytelse mot denna lag och om laga domstol gälle
vad i allmän lag och annan författning stadgas angående brottmål.

43 § I följd av vad i 2 § tryckfrihetsförordningen är stadgat skall i

denna lag med myndighet förstås

dels statsdepartementen och kommandoexpeditionerna, riksdagen och

allmänna kyrkomötet, deras avdelningar, utskott, nämnder, deputerade
och revisorer, domstolar och ämbetsverk samt övriga till statens för­
valtning hörande myndigheter och inrättningar, nämnder, kommissioner
och kommittéer (statsmyndighet),

269

t ⬢:

¬

background image

SFS 1971: 203

dels ock alla till kommunal styrelse eller förvaltning hörande stämmor

och representationer, myndigheter, styrelser, kollegier, nämnder, råd,

kommissioner, revisorer, utskott och kommittéer jämte underlydande

verk och inrättningar (kommunalmyndighet).

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå med­

delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.