SFS 1975:83

750083.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:83

Lag

Utkom från t rycket

ändring i lagen (1965 : 719) om säkerheten på fartyg;

den 15 april 1975

utfärdad den 3 april 1975.

k

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om lagen (1965:719)

om säkerheten på fartyg-

dels att i 1 kap. 1, 3�5, 11, 12 och 14 §§, 2 kap. 6 §, 3 kap. 11 §,

4 kap. 6 §, 5 kap. 4 och 6 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. 2, 7, 9�13 och 18 §§,

8 kap. 2 §, 9 kap. 3 § samt 11 kap. 2 och 3 §§ ordet "Konungen" i
olika böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande

form,

dels att nuvarande 9 kap. 11 § skall betecknas 9 kap. 12 § och nu­

varande 10 kap. 5�11 §§ skall betecknas 10 kap. 6�12 §§,

dels att 1 kap. 15 §, den nya 10 kap. 6 § samt 11 kap. 4 § skall ha

nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 9 kap. 11 § och

10 kap. 5 §, av nedan angivna lydelse.

1 KAP.

15 § Regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen bestäm­

mer äger meddela erforderliga bestämmelser om avgift till staten för
tillsynsförrättning och om ersättning åt sakkunnig som enligt 6 § andra
stycket anlitats för tillsynsförrättning.

9 KAP.

11 § Om skyldighet att anlita lots och om lotsavgift gäller vad re­

geringen eller, efter regeringens bemyndigande, förvaltningsmyndighet
föreskriver.

10 KAP.

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att anlita lots,

när det åligger honom på grund av särskild föreskrift, dömes till böter
eller fängelse i högst sex månader.

6 § Ha flera medverkat till gärning som avses i 1�5 §§, gäller 23

kap. brottsbalken.

154

'

Prop. 1975: 8�~KU 10, rskr 62.

- Senaste lydelse av

1 kap. 3 § 1971;293

1 kap. 12 § 1971: 293

7 kap. 11 § 1971:293

2 kap. 6 §1971; 293

7 kap. 12 § 1971: 293

5 kap. 6 § 1971;293

7 kap. 13 § 1971: 293

6 kap. 2 § 1971: 293

7 kap. 18 § 1971: 293

7 kap. 2 § 1971: 293

8 kap. 2 § 1971:293

7 kap. 7 § 1971: 293

9 kap. 3 § 1973: 284

7 kap. 9 § 1971: 293

11 kap. 2 § 1971:293

7 kap. 10 § 1971: 293

11 kap. 3 § 1971:293.

¬

background image

11 KAP.

SFS 1975: 83

4 §3 Regeringen bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter i de
avseenden som regleras i denna lag. Regeringen får även meddela före­
skrifter om behörighet att föra fartyg eller ha befattning på fartyg.

Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela före­

skrifter som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp­

gift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

BENGT NORLING

Jan Johnsson
(Kommunikationsdepartementet)

3 Senaste lydelse 1971: 293.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.