SFS 1970:419

700419.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 419

Lag

om ändring i lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att

utkekomma allmänna handlingar;

given Stockholms slott den 29 juni 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 20 § lagen (1937: 249) om inslcränkningar i rätten att ut­

bekomma allmänna handlingar skall ha nedan angivna lydelse,

20 §.2

Handling som inkommit till myndighet, som avses i lagen om uppgifts­

skyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden, eller till marknads­

rådet, näringsfrihetsombudsmannen eller konsumentombudsmannen må, i

den mån handlingen innehåller upplysningar om viss företagares affärs-

eller driftförhållanden, vilkas offenthggörande kan lända honom till men,

icke i andra fall än Konungen bestämmer utlämnas förrän tjugu år förflutit

från handlingens datum. Vad nu sagts gälle ock hos myndigheten upprättad

handling, dock ej kartellregister.

På framställning

motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i Icraft den 1 januari 1971. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande beträlfande handling som inkommit eller upprättats före ikraft­

trädandet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stockholms slott den 29 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

1 Prop. 1970: 57, KU 36, rskr 249.

= Senaste lydelse 1956: 246.

Nr 412�419, VU ark.Stockholinl970.Kungl.Boktryckeriet,?.A.Norsledt&Söner

¬

background image

\VsS5^-

0^":,

#

\#

»#

¬

background image

1

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.