SFS 1968:326

680326.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 326

Lag

angående ändring i lagen den 9 aprU 1 965 (ur 94) om polisregister m. m.;

i

given Slockholms slott den 6 juni J96S.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e, Sveriges, Götes och

e n d e s Konung, g � r a v e I e r J i g t: att Vi, med riksdagenK funnit

i!öU förordna, dels att 10 § lagen den 9 april 1965 om polisregister m.m.

jkall er hålla beteckningen 11 g, dels att i samma lag sliall införas en ny

paragraf, 10 §, a v den lydelse som nedan anges.

10 §.

Den som i sin tjänst eller med stöd av denna lag fått del av uppgift ur

polisregister om annans personliga förhållanden får icke obehörigen yppa

vad li an s ålunda erfarit. Bryter någon uppsåtligen eller av oaktsamhet här-

craoi, domes till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen ej är belagd

med straff i brottsbalken.

^ ^^^000. Svenstz författningssamling it>6S, r

I.

Denna la g träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

1

uppgift ut konrmit från trycket i Svensk författningssamling.

t

het alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

p

visso ha va Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

ji:

bekräfta låtit.

V

|

Stockholms slott den 6 juni 1968.

GUSTAF ADOLF

ji

(L. S.)

!|

""sliliertcpartemcnleD

SVEN-EBIC N ILSSO»

' P"p. ]%S: 117; KU 21; Rskr 300.

I

I

t

ti''

i.'

j

I i

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.