SFS 1968:327

680327.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

8G0

1968 ⬢ Nr 327

Nr 327

Lag

angående ändiång i lagen (len 28 maj 1937 (nr 249) om inslcränkningar i

rätten att ntLekomma allmänna handlingar;

given Slockh olms sloU den G juni 1968.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds ii å d c, Sveriges, G ö t c s och

V e n d e s Konung, göra v c t c r 1 i g t : att Vi, med riksdageiF, funnil

goll förordna, dels alt 21 § lagen den 28 maj 1937 om inskränkningar i räl-

Ten all ulbekomma allmänna handlingar skall erhålla ändrad lydelse p å

säll nedan anges, dels alt 22 § samma lag skall upphöra alt gälla.

21 §.

BelrälTande handlingar, vilka i andra fall än eljest i denna lag sägs röra

slallig utredning, kontroll eller stödverksamhet med avseende å produktion,

liandol, bankrörelse, försäkringsrörelse eller transporlverksamhet eller e l­

jest med avseende å näringslivet, äger Konungen, i den mån de innefatta så­

dana upplysningar om enskilda företags eller sammanslutningars afbärs-

eller driftförliållanden eller om enskilda personers, företags eller saminan-

slutningars uppfinningar eller forskningsresultat, vilkas offentliggörande

kan lända vederbörande person, företag eller sammanslutning till men, för­

ordna, att handlingarna ej må utlämnas förrän viss tid, högst tjugu är, för­

flutit från deras datum.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1968.

Det alla som vederbör hava sig Irörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 6 juni 1968.

GUSTAF ADOLF

(Justitiedepartementet)

^ Prop. 19GS: 126; KU 22; Rs!;r 301.

(L. S.)

SVEN-ERIC Nlrsso.^⬢

⬢12.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.