SFS 1970:280

700280.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 280

Lag

om ändring i lagen (1934:437) för Sveriges riksbank;

given Soflero den 5 funt 1970 .

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna, att 32, 35 och 37 §§ lagen (1934:437) för Sveriges riksbank

skall ha nedan angivna lydelse.

32 §.2

Fullmäktige kunna ej i och för sin befattning med riksbanken emottaga

föreskrifter av någon annan än riksdagen och dess finansutskott i de fall

nämnda utskott äger att sådana å riksdagens vägnar meddela; och äro full­

mäktige för sina åtgärder i denna egenskap riksdagen eller dess finansut­

skott och re\asorer allena redo skyldiga.

I fråga

beslutar riksdagen.

Om ansvarighet

särskilt stadgat.

35 §.3

Följande ärenden

riksbankens behållningar.

�verläggningar och beslut i sådana frågor skola upptagas i särskilt proto­

koll, vars innehåll ej må yppas förrän femtio år efter protokollets datum,

där ej riksdagens finansutskott, dess revisorer eller fullmäktige i riksban­

ken anse sådant tidigare kunna ske utan skada för riksbanken.

37 §.2

Efter varje års slut skola fullmäktige till riksdagen avgiva berättelse an­

gående riksbankens tillstånd, rörelse och förvaltning. Denna berättelse skall

till trjj^cket b efordras och hållas för allmänheten tillgänglig.

Härförutom hava

omförmälda hänseenden.

Av riksdagens

giva anledning.

Denna lag träder i kraft när de förslag till ändringar i regeringsformen

och riksdagsordningen, som riksdagen antagit som vilande med anledning

av förslagen under 1 i Kungl. Majrts proposition nr 40 till 1970 års riks­

dag, slutligt antagits och erhållit kraft av grundlag.

^ Prop. 1970: 40, KU 27, rskr 283.

° Senaste lydelse 1949: 297.

" Senaste lydelse 1968: 684.

¬

background image

588

1970 . Nr 280 och 281

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

Aisso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Sofiero den 5 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.