SFS 1970:282

700282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1970 - Nr^282 och 283

589

CiA

Nr 282

Lag

om ändring i lagen (1937; 249) om inskränkningar i rätten att

utbekomma allmänna kandlingar;

given Sofiero den 5 juni 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna, att 31 § lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att

utbekomma allmänna handlingar skall ha nedan angivna lydelse.

31 §.

Handlingar i ärenden, om vilkas hemlighållande stadgas i lagen för Sve­

riges riksbanlc, må ej utan tillstånd av fullmäktige i riksbanken eller av

riksdagens finansutskott eller revisorer utlämnas tidigare än femtio år ef­

ter handlingens datum.

Denna lag träder i kraft när de förslag till ändringar i regeringsformen

och riksdagsordningen, som riksdagen antagit som vilande med anledning

av förslagen under 1 i Kungl. Majits proposition nr 40 till 1970 års riks­

dag, slutligt antagits och erhållit kraft av grundlag.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Sofiero den 5 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART G EIJER

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.