SFS 1965:185

650185.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F �RFATTNINGSSAMLING

1965 ⬢ Nr 185

Utkom från trycket den U juni 1965

Nr 185

Lag

angående ändr ing i lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om inskcänkningar i

rätten att utbekomma allmänna handlingar;

given Stockholms slott den 3 juni 1965.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förord na, dels a lt 6 och 36 §§ lagen den 28 maj 1937 om inskräniaiingar

i ratten att utbekomma allmänna handlingar^ skola erhålla ändrad lydelse

på sätt nedan anges, dels att i nämnda lag slcall införas en ny paragraf, be­

tecknad 35 §, av nedan angiven lydelse.

6§.

Handlingar som upprättats eller anskaffats för myndighets räkning till

utredning i någon dess rättst\ist eller i statligt eller kommunalt företags

rätlstvist må ej utan mjmdighetens tillstånd utlämnas förrän salcen blivit

slutligen avgjord ell er tjugu år förflutit från handlingens datum.

35 §.

Handlingar s om innefatta utredning eller förslag och som tillkommit för

alt b egagnas ^1d sådan förhandling för slutande av kollektivavtal eller f�r

snnan reglering av anställningsvillkor, vari myndighet, kommunsamman-

slutning eller sta tligt eller kommunalt företag har att deltaga, eller vid för-

wredelse til l sådan förhandling, må ej utan tillstånd av myndighet som an-

tredje stycket utlämnas förrän fem år förflutit från handlingens datum,

ar sådan han dling upprättats hos eller inkommit till riksdagens lönedele-

pon, må den dock ej hemlighållas längre än till dess förhandlingsöverens-

'Ommelse träf fats eller förhandlingen eljest slutförts.

^j"^^'JJ"inielserna i första stycket gälla även handlingar innefattande utred-

förslag vilka från annan än myndighet inkommit för där angivet

HV^n AlTI 11 **1-n i'l )-t⬢»-* /-v rt.4-3

Tnc -»v*T4- -3 n TTn »rb CTTTko-

stycket beslutar statens avtalsverk eller, om handlingen tillhör

Om

om h andlingen tillkommit i annat syfte.

[]

" 'stånd för statsmyndighet att utlämna handling som avses i första

'urhi'^

^fycket beslutar statens avtalsverk eller, om handlingen tillhö

siaiii, ^^^^^ende som utan avtalsverkets medverkan handlägges av annan

fä säfP^^^^'Shet, denna. Begär någon att hos rilcsdagens lonedelegation ut-

vjni

handling, ankommer det dock på lönedelegationen eller myndighet,

'^csfämmer, att besluta i tillståndsfrågan. Om tillstånd för kom-

..___^ö]ghet att utlämna sådan handling beslutar den förvaltande myn-

'

266.

⬢ l ,g^. 'yuelse av 36 § se 1947; 629 (betr. ändring av övergängsbesUlmmelse se 1954: 149).

^0. Svensk författningssamling 1965, Nr ISS

¬

background image

1965 ⬢ Nr 185

4ib

didiet i kommunen som handlägger loneUrenden eller, om handfeopn

hör förhandlingsärende som utan namnda myndighets medverkS^f

öcs av annan myndighet i liommimen, denna myndighet,

^

36 §.

Har förhandling

därefter inkomma.

Förekommer, då

aga tillämpning.

Fullföljes talan

andra stycket.

�r på

Idl II tiajnnande.

Protokoll över förhandling jämte annan dylik uppteckning i mål vid är.

stol samt handlingar, som förctetts vid förhandlingen, så ock beslut ochl

i målet må ej hemlighållas i vidare män än som följer av denna paragraf "

Vad i

beträffande ärende.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1965.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytlemit;

visso hava Yi delta med egen hand underskrivit och med Vårt kund,

bekräfta låtit.

^

Stockholms slott den 3 juni 19G5.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

- HERMAN K im

Nr ISa, v.

StocUholmlOC�.Kungl.Boklryckenct.P.A.Ncrstctk-SS""^

¬

background image

SVENSK F� RFATTNINGSSAMLING

1965 ⬢ Nr 186�190

Utkom Iran trycket den 11 jtmi 1965

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.