SFS 1966:229

660229.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1966 ⬢ Nr 229

tJikom från nyckct den 15 jnni 1966

Nr 229

Lag

angående än drad lydelse av 17 och 34 §§ lagen den 28 maj 1937 (nr 249)

om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar;

gipen Stockholms slott den 3 jnni 1960.

\i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Ve n d e s Konung göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

gött förordna, att 17 ocli 34 §§ lagen den 28 maj 1937 om inslcränkningar

i rätten alt utbclcomma allmänna handlingar^ skola erhålla ändrad lydelse

pä sä tt nedan anges.

17 §.

Till my ndighet � � � utlämna denna.

Förniogenhelslängd må

längdens datum.

Handlingar i �

handlingens datum.

Handlingar i ärenden angående befrielse från tillämpning av bestämmel­

serna om beräkning av skattepliktig realisationsvinst vid avyttring av aktier

dkr liknande egendom i samband med strukturrationalisering må ej utan

samtycke av den som sökt befrielse utlämnas till annan tidigare än tjugu

är från handlingens datum,

R

u-

. -

nandlmgar i ärenden angående förvärv, avyttrande eller upplåtelse av

egendom eller a nnat, som myndighet äger förvalta, eller angående transport

her

Riyndigliet eller angående arbete som utföres för rayndig-

n / f

aiinorledes än genom dess egen eller annan myndighets perso-

ma icke, utan tillstånd av den myndighet som handlägger ärendet, ut-

avtal slutits eller ärendet eljest slutförts. Angår ärendet

ninp

cHer utförande av arbete f�r statens räkning eller försälj-

tillhörig lös egendom, skall likväl iakttagas, att i stadgad

na

^'i/ordradc och inkomna anbud, så ock andra handlingar som kmi-

etler

"PP^ysning i vad mån anbud i ärendet infordrats eller avgivits

i

avse dylika anbud, icke före nämnda lidpunJU må utlämnas

^nbud^^

P^ö^'ning av anbud finnes nödvändigt eller begäran om

Dä ^

mande framställes av anbuds givar en.

'⬢>h hin u-

därtill föreligger, äger vederbörande myndighet besluta,

ej

som i första stycket avses, även efter där angiven tidpunkt

myndighetens tillstånd utlämnas. Beträffande andra handlingar

35; Rskr 2-13.

i3s-.r

^

®

^

^�OO. Sve nsk författningssamling l9GG,Nr 229

¬

background image

53G

1966 ⬢ Nr 229

än sädana som angna Mllkoren i slutna avtal må dylikt beslut

liögst tjugu är från namnda tidpunJct Vad angår handlingar,

giva Villkoren, i slutna avtal rörande transport som utföres av m

eller rörande mjndigliets lev^erans av elektrisk kraft, gas, vatten elle

eller rörande försäljning av varor med vilka myndighet driver handel

lärsinässiga former, må heslut meddelas högst för tiden till dess

eller, dä myndigheten är att hanfora till statens affärsdrivande

lem år föiflutit från det avtalet fullgjorts eller upphört att gälla. M

ende å handlingar, som angiva villkoren i slutna avtal i andra ärenden

beslut meddelas högst för en tid av tvä år eller, då myndigheten är

hänföra till statens affarsdrivaiide verk, fem ar frän det avtalet slots

Beslut, vilka

� undfå del

Kommunalmyndighet har

kommunala beslutanderätten.

Vad 1

� ä auktionsprotokoll

Denna lag tiädei i kraft, såvitt avser 17 §, dagen efter den då lagen e

darä meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författnings

Img oeh, såvitt avser 34 §, den 1 juli 1966.

Det alla som vederbör hava sig horsamligen att efterrätta Till ytt

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kimgl

bekräfta låtit.

i

Stockholms slott den 3 jiini 1966

GUSTAF ADOLF

(b S)

"

(Justitiedepartementet)

HERMAN £

n

K

s-

f

(C

Nr 229, V. .rk Slockholra ,960 K rnigl Boktrycker.el, P A N orstedI ASdn

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.