SFS 2016:441 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2016:441 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
160441.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 19 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i offentlighets- och sekretessla-

gen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 30 kap. 4 c §, av följande lydelse.

30 kap.

4 c §

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i tillsyn

med avseende på auktoriserade och godkända revisorer, registrerade revi-
sionsbolag och revisorer från ett tredjeland för uppgift i en anmälan eller ut-
saga om överträdelse av en bestämmelse som gäller för den som myndighe-
tens verksamhet avser, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet och det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att anmälaren eller någon närstå-
ende till honom eller henne lider skada eller men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 17 juni 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring
av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direk-
tiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU.

SFS 2016:441

Utkom från trycket
den 31 maj 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.