SFS 2016:628 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2016:628 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
160628.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att nuvarande 30 kap. 12 c och 12 d §§ ska betecknas 30 kap. 12 d och

12 e §§,

dels att det ska införas en ny paragraf, 30 kap. 12 c §, av följande lydelse.

30 kap.

12 c §

Sekretess enligt 10 § hindrar inte att uppgifter om insättare och deras

insättningar lämnas till ett kreditinstitut eller en clearingorganisation, om upp-
giften behövs för att förbereda eller genomföra utbetalningen av ersättningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261.

SFS 2016:628

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.