SFS 2016:688 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2016:688 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
160688.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 34 kap. 6 § och rubriken närmast

före 34 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande
lydelse.

34 kap.

Skuldsanering och F-skuldsanering

6 §

Sekretess gäller hos Kronofogdemyndigheten eller domstol i ärende om

skuldsanering eller F-skuldsanering för uppgift om en enskilds personliga för-
hållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden hos kom-

munal budget- och skuldrådgivare där handlingarna omhändertagits för arki-
vering före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

SFS 2016:688

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.