SFS 2016:728 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2016:728 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
160728.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) ska införas två nya paragrafer, 36 kap. 2 a § och 42 kap.
4 a §, av följande lydelse.

36 kap.

2 a §

Sekretess gäller hos domstol i mål om ett sådant skadeståndskrav som

avses i 93 b § patentlagen (1967:837) för uppgift om affärs- eller drift-
förhållanden som förekommer i processen vid den enhetliga patentdomstolen,
om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst trettio år.

42 kap.

4 a §

Sekretess gäller hos Justitiekanslern i ärende om ett sådant skade-

ståndskrav som avses i 93 b § patentlagen (1967:837) för uppgift om affärs-
eller driftförhållanden som förekommer i processen vid den enhetliga patent-
domstolen, om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada om upp-
giften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst trettio år.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:124, bet. 2015/16:NU22, rskr. 2015/16:264.

SFS 2016:728

Utkom från trycket
den 21 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.