SFS 2016:750 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2016:750 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
160750.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 16 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 36 kap. 4 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

36 kap.

4 §

2

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon när-
stående till denne lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs
och uppgiften förekommer i

1. mål om kollektivavtal, och
2. mål om tillämpningen av
� lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
� lagen (1982:80) om anställningsskydd,
� 6 kap. 7�12 §§ skollagen (2010:800),
� 31�33 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning,
� 4�11 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,
� 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),
� 3�7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbe-

tande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning,

� 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567), eller
� lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som

slår larm om allvarliga missförhållanden.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:128, bet. 2015/16:AU11, rskr. 2015/16:269.

2 Senaste lydelse 2011:743.

SFS 2016:750

Utkom från trycket
den 29 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.