SFS 2016:1203 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2016:1203 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
161203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 kap. 1 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

27 kap.

1 §

2

Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller

fastställande av underlag för bestämmande av skatt eller som avser fastighets-
taxering för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

Sekretess gäller vidare
1. i verksamhet som avser förande av eller uttag ur beskattningsdatabasen

enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskatt-
ningsverksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska för-
hållanden som har tillförts databasen,

2. hos kommun eller landsting för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden som Skatterättsnämnden har lämnat i ett ärende om
förhandsbesked i en skatte- eller taxeringsfråga, och

3. hos Försäkringskassan för uppgift om en enskilds personliga eller eko-

nomiska förhållanden som Skatteverket har lämnat i ett ärende om särskild
sjukförsäkringsavgift.

Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och annan direkt skatt samt

omsättningsskatt, tull och annan indirekt skatt. Med skatt jämställs arbets-
givaravgift, prisregleringsavgift och liknande avgift, avgift enligt lagen
(1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, skattetillägg, återkallelse-
avgift och förseningsavgift samt expeditionsavgift och tilläggsavgift enligt
lagen (2004:629) om trängselskatt. Med verksamhet som avser bestämmande
av skatt jämställs verksamhet som avser bestämmande av pensionsgrundande
inkomst.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3, 4 eller 6 §.
För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. För upp-

gift om avgift enligt lagen om avgift till registrerat trossamfund gäller dock
sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

1 Prop. 2016/17:7, bet. 2016/17:SkU7, rskr. 2016/17:62.

2 Senaste lydelse 2011:1427.

SFS 2016:1203

Utkom från trycket
den 13 december 2016

background image

2

SFS 2016:1203

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.