SFS 2017:178 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2017:178 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
170178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 2 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 10 kap. 4 §, 13 kap. 5 §, 35 kap. 7 § och 43 kap. 5 § ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före 10 kap. 3 § ska lyda ⬝Partsinsyn och förbe-

håll⬝,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 10 kap. 3 a och 4 a §§ och

35 kap. 8 a och 13 a §§, och närmast före 35 kap. 13 a § en ny rubrik av föl-
jande lydelse.

10 kap.

3 a §

När en misstänkt och försvararen enligt 23 kap. 18 a § första stycket

rättegångsbalken har underrättats om rätten att ta del av det som har förekom-
mit vid en förundersökning, gäller begränsningarna enligt 3 § första stycket i
fråga om rätten att ta del av en handling eller något annat material endast om

1. det är fråga om en uppgift som inte har betydelse för beslutet i åtalsfrå-

gan, och

2. det står klart att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde

framför den misstänktes intresse av att ta del av uppgiften.

Första stycket gäller även efter beslut om åtal och fram till dess att åtalet

slutligt har prövats, eller saken slutligt har avgjorts på annat sätt.

4 §

När en domstol eller någon annan myndighet enligt 3 eller 3 a § lämnar

en sekretessbelagd uppgift till en enskild part, en misstänkt, en ställföre-
trädare, ett ombud, en försvarare eller ett biträde får myndigheten göra ett för-
behåll som inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller att
utnyttja uppgiften. Förbehållet får inte innebära ett förbud mot att utnyttja
uppgiften i målet eller ärendet eller mot att lämna en muntlig upplysning till
en part, en misstänkt, en ställföreträdare, ett ombud, en försvarare eller ett
biträde.

Ett förbehåll som görs enligt 6 kap. 1 § eller 23 kap. 21 a § rättegångsbal-

ken får inte innebära ett förbud för parten eller den misstänkte att själv ta del
av materialet. Det får inte heller innebära att den misstänkte eller försvararen

1 Prop. 2016/17:68, bet. 2016/17:JuU10, rskr. 2016/17:151.

SFS 2017:178

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

2

SFS 2017:178

nekas sin rätt enligt 23 kap. 21 a § första stycket rättegångsbalken att få en
kopia av protokoll eller anteckningar från förundersökningen.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som

avses i första och andra styckena inskränker den rätt att meddela och offent-
liggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.
1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

4 a §

Sekretess hindrar inte att en tilltalad i ett mål, som slutligt har av-

gjorts, tar del av uppgifter i den förundersökning som har föregått avgörandet
eller av annan uppgift som har tillförts målet och som har haft betydelse för
beslutet i åtalsfrågan eller för avgörandet av målet i sak. Samma sak gäller för
uppgifter som inte har haft någon sådan betydelse, om det inte av hänsyn till
ett allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att den sekretessbelagda
uppgiften inte röjs, och det står klart att det intresset har företräde framför den
enskildes intresse av att ta del av uppgiften.

Sekretess hindrar inte heller, under motsvarande förutsättningar som anges

i första stycket, att den som har godkänt ett strafföreläggande eller ett föreläg-
gande av en ordningsbot tar del av uppgifter i en sådan brottsutredning som
har utförts enligt bestämmelserna i 23 kap. rättegångsbalken och som har
föregått föreläggandet.

När en domstol eller någon annan myndighet lämnar en sekretessbelagd

uppgift till en enskild enligt första eller andra stycket, får myndigheten göra
ett förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller
att utnyttja den.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som

anges i tredje stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra upp-
gifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§
yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

13 kap.

5 §

Av 7 kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt

5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen
framgår att det inte är tillåtet att med stöd av rätten att meddela och offentlig-
göra uppgifter uppsåtligen åsidosätta en tystnadsplikt i de fall som anges i
denna lag.

En tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som avses i 10 kap. 4 § första

stycket, 4 a § tredje stycket, 7 § första stycket, 9 § första stycket, 13 § första
stycket, 14 § första stycket eller 12 kap. 2 § andra stycket denna lag, inskrän-
ker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

Ytterligare bestämmelser om att tystnadsplikt som följer av vissa sekretess-

bestämmelser eller av gjorda förbehåll inskränker rätten att meddela och
offentliggöra uppgifter finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser
och bestämmelser om förbehåll i avdelning IV�VI. Bestämmelser om att tyst-
nadsplikt som följer av bestämmelser i andra författningar än denna lag
inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter finns i avdelning
VII.

background image

3

SFS 2017:178

35 kap.

7 §

Sekretessen enligt 1 § första stycket upphör att gälla hos de myndigheter

och i de verksamheter som anges där, om uppgiften lämnas till domstol med
anledning av åtal, om inte

1. sekretess för uppgiften ska gälla hos domstolen enligt 12 §, 13 a § eller

36 kap. 2 §,

2. uppgiften uppenbarligen saknar betydelse i målet, eller
3. uppgiften finns i en handling som har kommit från en annan myndighet

där uppgiften är sekretessreglerad.

8 a §

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en enskild som har varit anmäld

eller misstänkt för brott tar del av en uppgift, om han eller hon har beaktans-
värda skäl för sin begäran om att ta del av uppgiften, och det inte bedöms vara
av synnerlig vikt för den som uppgiften rör eller någon närstående att uppgif-
ten inte lämnas ut. Detta gäller när uppgiften förekommer i

1. en förundersökning om brottet som har lagts ned eller avslutats med ett

beslut om att åtal inte ska väckas, eller

2. en annan brottsutredning om brottet som har utförts enligt bestämmel-

serna i 23 kap. rättegångsbalken och som har avslutats på något annat sätt än
med beslut att väcka åtal, med strafföreläggande eller med föreläggande av en
ordningsbot.

Bild i en ljud- och bildupptagning

13 a §

Sekretess gäller hos en domstol för uppgift i bild som ingår i en ljud-

och bildupptagning av ett förhör som har hållits under en utredning enligt
bestämmelserna om förundersökning i brottmål, om det inte står klart att upp-
giften kan röjas utan att den hörde lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

43 kap.

5 §

2 En sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål eller ett

ärende i en domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör att
vara tillämplig i målet eller ärendet, om uppgiften läggs fram vid en offentlig
förhandling i samma mål eller ärende. Detta gäller dock inte sekretess enligt
4 §, 18 kap. 15 § och 35 kap. 13 a §.

Om en uppgift som avses i första stycket läggs fram vid en förhandling

inom stängda dörrar, är sekretessbestämmelsen tillämplig även under domsto-
lens fortsatta handläggning av målet eller ärendet, om domstolen inte beslutar
annat. Sedan domstolen har skilt målet eller ärendet från sig fortsätter dock
sekretessbestämmelsen att vara tillämplig endast i den utsträckning domsto-
len i sitt avgörande har beslutat det.

Ett beslut enligt andra stycket om att en sekretessbestämmelse ska fortsätta

att vara tillämplig ska alltid fattas i fråga om en uppgift som sekretess gäller
för enligt 27 kap. 5 § andra och tredje styckena samt 34 kap. 4 §, om det
skulle strida mot avtal som anges där att uppgiften röjs.

2 Senaste lydelse 2016:501.

background image

4

SFS 2017:178

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.