SFS 2017:1012 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2017:1012 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
171012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 2 § och 18 kap. 6 § offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

2

Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter

som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
2. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete,
3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brotts-

utredningar,

7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter

inom Europeiska unionen,

8. lagen (1998:620) om belastningsregister,
9. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen

i fråga om beskattning,

10. lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgif-

ter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen,

11. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-

avtalet,

12. lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

konton,

13. lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på

skatteområdet, och

14. lagen (2017:000) om en europeisk utredningsorder.

18 kap.

6 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende enligt 15 § lagen

(2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar
eller enligt lagen (2017:000) om en europeisk utredningsorder, om ärendet rör

1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

2 Senaste lydelse 2017:499.

SFS 2017:1012

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1012

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

en brottsutredning som genomförs av en tjänsteman med en i annan stat
beslutad skyddsidentitet motsvarande den som avses i 5 § och det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att verksamheten hos de myndigheter som
deltar i utredningen motverkas.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.