SFS 2018:220 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2018:220 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS2018-220.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 27 § och 21 kap. 7 § och
rubriken närmast före 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) ska ha följande lydelse.

10 kap.
27 §
2 Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15�26 §§ får en sekretessbelagd
uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att
uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska
skydda.

Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 24 kap. 2 a och 8 §§,

25 kap. 1�8 §§, 26 kap. 1�6 §§, 29 kap. 1 och 2 §§, 31 kap. 1 § första
stycket, 2 och 12 §§, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § samt 40 kap. 2 och 5 §§.

Första stycket gäller inte heller om utlämnandet strider mot lag eller

förordning.

21 kap.
Behandling i strid med dataskyddsregleringen
7 §
Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att uppgiften efter
ett utlämnande kommer att behandlas i strid med Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning), i den ursprungliga lydelsen, eller lagen (2018:

218)

med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:105, bet. 2017/18:KU23, rskr. 2017/18:

224.

2 Senaste lydelse 2013:795.

SFS

2018:220

Publicerad
den

24 april 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.