SFS 2018:1194 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2018:1194 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS2018-1194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska införas sex nya paragrafer, 10 kap. 20 a §, 32 kap. 10 a,
10 b och 10 c §§, 35 kap. 23 a och 23 b §§, och närmast före 10 kap. 20 a §,
32 kap. 10 a, 10 b och 10 c §§, och 35 kap. 23 a och 23 b §§ nya rubriker av
följande lydelse.

10 kap.
Ingripande av djurskyddsskäl
20 a § Sekretessen enligt 25 kap. 1 § och 26 kap. 1 § hindrar inte att en
uppgift om ett djur som är nödvändig för ett ingripande av en kontrollmyn-
dighet för djurskydd eller Polismyndigheten lämnas till dessa myndigheter
om personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten påträffar ett djur
som

1. tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller
2. uppenbart uppvisar symtom på sjukdom eller är allvarligt skadat.
En uppgift enligt första stycket får lämnas endast om det bedöms att brist-

en inte kan åtgärdas i samråd med den som håller djuret.

32 kap.
Kontrollmyndighet för djurskydd
Uppgift från hälso- och sjukvården och socialtjänsten
10 a § Sekretess gäller hos en kontrollmyndighet för djurskydd för uppgift
om en enskilds personliga förhållanden som av djurskyddsskäl har lämnats
av personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till
denne lider men.

För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Sekretessbrytande bestämmelse
10 b § Sekretessen enligt 10 a § hindrar inte att uppgift lämnas till en an-
nan kontrollmyndighet för djurskydd.

1 Prop. 2017/18:147, bet. 2017/18:MJU24, rskr. 2017/18:401.

SFS

2018:1194

Publicerad
den

27 juni 2018

background image

2

SFS

2018:1194

�verföring av sekretess
10 c § Om en kontrollmyndighet för djurskydd får en uppgift som är sek-
retessreglerad i 10 a § från en annan kontrollmyndighet för djurskydd, blir
10 a § tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten. Detsamma
gäller för uppgift som är sekretessreglerad i 35 kap. 23 a § och som lämnas
av Polismyndigheten.

35 kap.
Djurskydd
23 a § Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden som av djurskyddsskäl har lämnats av personal
inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men.

För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Sekretessbrytande bestämmelse
23 b § Sekretessen enligt 23 a § hindrar inte att uppgift lämnas till en kon-
trollmyndighet för djurskydd.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.