SFS 2018:1201 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2018:1201 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS2018-1201.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 32 kap. 3 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

32 kap.
3 §
2 Sekretess gäller för sådan uppgift om en enskilds personliga för-

hållanden som har inhämtats genom kamerabevakning som avses i kamera-

bevakningslagen (2018:1200), om det inte står klart att uppgiften kan röjas

utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Sekretessen enligt första stycket gäller hos en domstol i dess rättskipande

eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller

någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgift som har inhämtats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:231, bet. 2017/18:JuU36, rskr. 2017/18:391.

2

Senaste lydelse 2013:461.

SFS 2018:1201

Publicerad

den 27 juni 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.