SFS 2018:1968 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2018:1968 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS2018-1968.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 11 § offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

6 kap.
11 §
Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av beslut av
sådana organ som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ tillämpas 43�47 §§ förvaltnings-
lagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:281, bet. 2018/19:KU8, rskr. 2018/19:33.

SFS

2018:1968

Publicerad
den

4 december 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.