SFS 2019:249 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2019:249 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS2019-249.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 43 kap. 4 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

43 kap.
4 §
Sekretess gäller hos en domstol och en hyres- och arrendenämnd för
uppgift i bild som ingår i en ljud- och bildupptagning av ett förhör som
hållits i en domstol eller nämnd, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den hörde lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195.

SFS

2019:249

Publicerad
den

14 maj 2019

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.