SFS 2019:421 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2019:421 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS2019-421.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 4 b § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.
4 b §
2 Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i till-
ståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet,
värdepappersmarknaden eller försäkringsväsendet för uppgift i en anmälan
eller utsaga om överträdelse av bestämmelse som gäller för den som myn-
dighetens verksamhet avser, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen (1998:1479)

om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2017:317) med kompletter-
ande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter,
lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution eller lagen (2019:414) med
kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning för uppgift om
en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i en anmälan eller
utsaga, om

1. anmälan eller utsagan avser en överträdelse av bestämmelse i lag eller

annan författning som gäller för

a) värdepapperscentralers och utsedda kreditinstituts verksamhet,
b) verksamhet i värdepappersinstitut, börser och leverantörer av data-

rapporteringstjänster,

c) den som utvecklar, ger råd om eller säljer en Priip-produkt,
d) försäkringsdistributörers verksamhet, eller
e) den som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när
värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad
marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, och

2. uppgiften kan avslöja den anmäldes identitet och det inte står klart att

uppgiften kan röjas utan att denne lider skada eller men.

Sekretessen enligt andra stycket gäller inte beslut om sanktioner eller

sanktionsförelägganden.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 21 juli 2019.

1 Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237.

2 Senaste lydelse 2018:1228.

SFS

2019:421

Publicerad
den

11 juni 2019

background image

SFS

2019:421

2

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.