SFS 2019:730 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2019:730 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS2019-730.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 36 kap. 4 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

36 kap.
4 §
3 Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften
röjs och uppgiften förekommer i

1. mål om kollektivavtal, och
2. mål om tillämpningen av
� lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
� lagen (1982:80) om anställningsskydd,
� 6 kap. 7�12 §§ skollagen (2010:800),
� 31�33 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning,
� 4�11 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,
� 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),
� 3�7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltids-

arbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning,

� 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567),
� lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare

som slår larm om allvarliga missförhållanden, eller

� 6 a kap. lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-

ring av terrorism.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

3 Senaste lydelse 2016:750.

SFS

2019:730

Publicerad
den

26 november 2019

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.