SFS 2020:569 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2020:569 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS2020-569.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 17 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 1 § offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

27 kap.
1 §
2 Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller
fastställande av underlag för bestämmande av skatt eller som avser
fastighetstaxering för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden.

Sekretess gäller vidare
1. i verksamhet som avser förande av eller uttag ur beskattningsdatabasen

enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden som har tillförts databasen,

2. hos kommun eller region för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden som Skatterättsnämnden har lämnat i ett ärende
om förhandsbesked i en skatte- eller taxeringsfråga, och

3. hos Försäkringskassan för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden som Skatteverket har lämnat i ett ärende om
särskild sjukförsäkringsavgift.

Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och annan direkt skatt

samt omsättningsskatt, tull och annan indirekt skatt. Med skatt jämställs
arbetsgivaravgift, prisregleringsavgift och liknande avgift, avgift enligt
lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, skattetillägg,
återkallelseavgift, rapporteringsavgift och förseningsavgift samt expeditions-
avgift och tilläggsavgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt och
tilläggsavgift enligt 8 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss
elektronik. Med verksamhet som avser bestämmande av skatt jämställs
verksamhet som avser bestämmande av pensionsgrundande inkomst.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3, 4 eller 6 §.
För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. För

uppgift om avgift enligt lagen om avgift till registrerat trossamfund gäller
dock sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2020.

1 Prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340.

2 Senaste lydelse 2020:436 (jfr 2020:

560).

SFS

2020:569

Publicerad
den

23 juni 2020

background image

2

SFS

2020:569

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar